Архив новини
18.08.2017 ВАЖНО! Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г.
В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС №162/12.07.2016 г, УО на ОПРР публикува  за коментари проект на Индикативна Годишна работна програма за 2018 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище и да пращат коментари на електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg в срок до 11-ти септември 2017 г.

През 2018 г. се предвижда да бъдат обявени 3 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност приблизително 174 млн. лв.

За месец януари 2018 г. е планирано обявяването на процедура „Развитие на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“. По тази процедура 98,5 млн. лв. ще бъдат предоставени като безвъзмездна финансова помощ за проекти, насочени към съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България. Съгласно Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 проектите по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ следва да кандидатстват с проект и бизнес план първо пред съответния финансов посредник, изпълняващ финансови инструменти по ОПРР 2014-2020.
През месец март 2018 г. предстои обявяването на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора и хора с увреждания”  по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, чийто бюджет е в размер на 41,3 млн. лв. Процедурата е насочена към подкрепа за деинституционализация на грижите за възрастни хора и хората с увреждания в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Планът за действие за изпълнението й.

В рамките на ИГРП за 2018 г., през месец март 2018 г. е предвидено и обявяването на процедура на конкурентен подбор „Енергийна ефективност в периферните райони-2“, която цели да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в малките градове-опорни центрове на националната полицентрична система, съгласно НКПР. Общият размер на БФП по процедурата възлиза на 34 млн.лв. Посоченият общ размер на БФП по процедурата е индикативен и ще се формира от спестен ресурс по първата покана за кандидатстване и след провеждане на обществени поръчки от бенефициентите по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Проектът на ИГРП за 2018 г. е публикувана на интернет-сайта на програмата, в меню „Кандидатстване”, подменю „Индикативни програми 2014-2020”.


Обратно към списъка с Новини