Архив новини
17.08.2017 Публикуванo е изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
Чрез проведена процедура за неприсъствено вземане на решение Комитет за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. e одобрeно изменение на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.
Съгласно одобрените изменения от ИГРП за 2017 г. отпадат следните процедури:
•    BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“. Процедурата ще бъде обявена след изготвянето на Плана за деинституционализация на грижата за възрастни хора и хората с увреждания за периода 2016-2020 г. в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, за който отговорна институция е Министерство на труда и социалната политика (МТСП).
•    „Развитие на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“. Съгласно Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 проектите по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ следва да кандидатстват с проект и бизнес план първо пред съответния финансов посредник, изпълняващ финансови инструменти по ОПРР 2014-2020. Поради тази причина обявяването на процедурата следва да бъде съобразено с избора на финансови посредници от Фонд мениджър на финансови инструменти в България.
•    „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийната ефективност в опорни центрове в периферните райони“. Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ е продължение и следва да надгради резултатите от изпълнението на процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони". Предвид че към настоящия момент все още не са сключени всички договори с изпълнители и не е стартирало реалното изпълнение на проектите по първата процедура, УО не е в състояние да направи анализ на реалните резултати, за да разработи планираната процедура, така че тя да съответства в най-голяма степен на потребностите на бенефициентите и целите на програмата.

Горепосочените процедури ще бъдат обявени през първото тримесечие на 2018 г., като са включени в проекта на ИГРП за 2018 г., който е публикуван за обществено обсъждане.

Изменената ИГРП за 2017 г. е публикувана на интернет-сайта на програмата, в меню „Кандидатстване”, подменю „Индикативни програми 2014-2020”.


Обратно към списъка с Новини