Архив новини
26.09.2017 Работна среща на УО на ОПРР 2014-2020 г. с бенефициенти на ОПРР се проведе в София
На 26 септември 2017 г. беше проведена работна среща на представители на  Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Министерство на финансите – Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ и ИА „Автомобилна администрация“ с представители на бенефициенти по Приоритетна ос 1  „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР.

Г-жа Грета Димитрова, главен директор на ГД "СППРР", откри работната среща, чиято цел беше обсъждане на Указания за съдържание на договорите за обществена услуга за превоз на пътници с оглед осигуряване на съответствие на проектите за интегриран градски транспорт по ОПРР с приложимия режим по държавна помощ.

Тъй като УО на ОПРР следва да гарантира, че средствата, отпускани по ОПРР отговарят на правилата по държавните помощи, в договорите за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проекти за интегриран градски транспорт, УО поставя конкретни изисквания към общините бенефициенти за привеждане на договорите за обществени услуги за превоз на пътници в съответствие с изискванията на Регламент №1370/2007. В тази връзка, Указанията имат за цел да подпомогнат общините бенефициенти да отговорят адекватно на тези изисквания.

На проведената среща представители на общините бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР, които имат включени в инвестиционните си програми проекти за интегриран градски транспорт, имаха възможност да зададат конкретни въпроси на представители на Министерството на финансите и ИА „Автомобилна администрация“ във връзка с възлагането на услугите за обществен превоз на пътници и съдържанието на договорите за обществена услуга. Предстои обсъдените по време на срещата въпроси да бъдат публикувани в синтезиран вид на интернет страницата  на оперативната програма.


Обратно към списъка с Новини