Архив новини
06.10.2017 Подписано е Финансовото споразумение за Холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг по ОПРР 2007-2013 г., съфинансирани от ЕФРР
На 6.10.2017 г. е подписано финансовото споразумение за поемане на права и задължения на Холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Споразумението е  между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД.

Финансовите инструменти от типа JESSICA стимулират както публично-частното партньорство, така и кредитни институции за участие в публичните политики за регионално и градско развитие. Финансовите инструменти насърчават предприемаческия дух и позволяват на всички икономически субекти да участват в развитието на градовете и да получават подкрепа със средства от Европейския съюз, допринасяйки с това за постигане на устойчив ръст на икономиката чрез реализиране на финансово устойчиви и целесъобразни проекти и инвестиции.

В рамките на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, по инициативата JESSICA, е предоставена възвръщаема подкрепа на стойност 66 млн. лв. за реализиране на инвестиции в пазари, здравна, спортна и бизнес инфраструктура, включително за обновяване на западнали индустриални територии в рамките на зони с потенциал за икономическо развитие, образователна инфраструктура, паркинги, културни и развлекателни обекти.

Средствата се инвестират посредством два фонда за градско развитие – Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) и Регионален фонд за градско развитие (РФГР) за градовете Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

На 31.10.2016 г. приключи първият цикъл от инвестирането на ресурса по инициативата JESSICA в рамките на ОПРР 2007-2013, в размер на 66 млн. лв., в допустими проекти за градско развитие на територията на 7-те големи града в България.

Съгласно § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) лицето, управляващо Фонда на фондовете, изпълнява функциите и на холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, след изтичането на срока на действие на финансовото споразумение, сключено между Република България и Европейската инвестиционна банка по инициативата JESSICA.

Това е продължение на политиката на МРРБ за подкрепа и стимулиране на публично-частно партньорство за подобряване на качеството на живот и развитието на регионите в България.
    
Обратно към списъка с Новини