Архив новини
24.10.2017 Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД стартира процедура за подбор на финансови посредници по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД /ФМФИБ/ стартира процедура за подбор на финансови посредници по инструмент „Фонд за градско развитие“ /ФГР/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/.

По силата на сключеното на 11 ноември 2016 г. Финансово споразумение между Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Фонд мениджъра е предоставен ресурс в размер на 353,3 милиона лева за финансиране на проекти за градско развитие в 39-те града на България, както и за проекти в подкрепа на регионалния туризъм с териториален обхват територията на страната.

Инвестициите, предвидени по финансовия инструмент, ще се осъществяват чрез 3 (три) Фонда за градско развитие както следва:

- ФГР гр. София с размер на финансовия ресурс 87,4 милиона лева;
- ФГР Северна България с размер на финансовия ресурс 130,4 милиона лева;
- ФГР Южна България с размер на финансовия ресурс 135,5 милиона лева.

Предоставеният ресурс ще бъде инвестиран от избраните по процедурата за подбор финансови посредници в направления, обхващащи градското развитие, енергийната ефективност и туризъм и културно наследство по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020. Финансовите посредници ще трябва да осигурят съфинансиране с частен ресурс на стойност не по-малко от 30% от общия размер на финансирането, предоставено от ФГР за всеки инвестиционен проект.

В съответствие с Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 ще могат да бъдат финансирани инвестиции в проекти за градска среда, интегриран градски транспорт, зони с потенциал за икономическо развитие, спортна и културна инфраструктура, както и инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития. Средствата по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020 са насочени към консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение на територията на цялата страна. Крайни получатели могат да бъдат както физически и юридически лица, така и публично-частни партньорства, общини и други публични организации.

Предоставените средства по финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“ ще представляват кредити с гратисен период до 36 месеца, в зависимост от сектора на инвестицията и спецификите на финансирания проект, с максимален срок на погасяване 20 години. В допълнение, ФМФИБ ще предоставя и гаранции към кредитите, частично покриващи кредитния риск по съфинансирането. За да могат да се възползват от предоставената гаранция, финансовите посредници ще трябва да осигурят частен ресурс на стойност - не по-малка от 40% от общия размер на финансирането, предоставено от ФГР за всеки инвестиционен проект.

Срокът за подаване на оферти от финансови посредници за участие в процедурата е до 29 Декември 2017 г. Документацията за участие в процедурата за подбор е качена на уеб-страницата на Фонд мениджъра на следния линк: http://www.fmfib.bg/bg/buyer/procedure/24.

Обратно към списъка с Новини