Архив новини
01.12.2017 Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ по ПО 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"

На десетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 бяха одобрени адаптирани критерии за оценка на проектни предложения по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Промените включват адаптиране на подхода при избора на проекти/ операции от Работната група с оглед осигуряване на пълно съответствие с чл. 7 от Регламента за ЕФРР 1301/2013, както и въвеждане на нови изисквания в Насоките за кандидатстване, съответстващи на адаптираните критерии за оценка на проектни предложения от Междинните звена.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 08.12.2017 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg

Проектът на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и актуализираните приложения към тях можете да намерите тук.
Обратно към списъка с Новини