Архив новини
22.01.2018 Актуализирани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена (МЗ) и Вътрешните детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” и приложенията към тях. Актуализацията е свързана с публикувания на 10.01.2018 г. изменен пакет документи за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ и по-специално с промените по отношение на проверката на приложимия режим на държавна помощ, както и с въвеждането от 01.01.2018 г. на изцяло електронен документооборот при оценката на проектни предложения от Междинните звена.

Актуализираните Инструкция за определяне на структурата и състава на МЗ и Вътрешните детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” и приложенията към тях са публикувани на интернет-сайта на ОПРР, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“.

Обратно към списъка с Новини