Архив новини
26.02.2018 Публикуван е за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2”

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/, Управляващият орган на ОПРР публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”. Процедурата ще се реализира като процедура на подбор на проектни предложения съгласно чл.2, ал.1 от ПМС №162/05.07.2016 г. Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ е продължение и е насочена към надграждане на резултатите от изпълнението на първата процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“. С оглед постигане на целите и индикаторите на ОПРР 2014-2020, както и на националните цели и усилия за ефективно използване на енергийните ресурси, се предвижда чрез процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2” да продължат инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя чрез подбор на проектни предложения с оглед постигане в най-голяма степен на целите и индикаторите на ПО 2 на база на очаквана икономия на енергия и ефективност на инвестицията.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 16.03.2018 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

Проектът на Насоки за кандидатстване е публикуван в подменю "Актуални процедури" на меню "Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020"
Обратно към списъка с Новини