Архив новини
19.03.2018 Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. проведе две работни срещи - обучения с бенефициенти по програмата

На 15.03.2018 г. в гр. София Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ проведе обучение на тема „Най-често допускани грешки при подготовка и подаване на искане за плащане; Верификация на разходите по искане за плащане“.  На събитието присъстваха над 140 представители на бенефициенти, изпълняващи проекти по ОПРР 2014-2020 в рамките на Приоритетни оси 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“; 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, 3 „Регионална образователна инфраструктура“ и 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на програмата.

Бяха представени идентифицираните към момента от УО на ОПРР често допускани грешки при подаване на искане за плащане, техническо и финансово отчитане на изпълнението на проектите, както и грешки, допускани при обявяване на обществени поръчки.

На следващия ден, 16.03.2018 г., в гр. София се проведе и информационин дан - обучение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

На събитието взеха участие над 60 представители на бенефициенти със сключени договори по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“. Бяха представени основните моменти при техническото и финансово отчитане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, както и и елементи при електронно отчитане на проектите в системата ИСУН 2020.

Презентациите от двете събития са налични на следните адреси:

Най-често допускани грешки при финансовото отчитане на разходи по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г. - https://prezi.com/megjbtykv_ty/2020/

Най-често допускани грешки при техническото отчитане на разходи по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г. - https://prezi.com/fohzqvicawm-/presentation/

Най-често допускани грешки и нарушения в процедури за възлагане на обществени поръчки по ОПРР 2014-2020 г. - http://prezi.com/sgvoseljkthy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

Техническо отчитане на договори по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ - https://prezi.com/p-tz3xstzp8v/copy-of-___/

Финансово отчитане на договори по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ - http://prezi.com/ilmejxmtrm0_/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Електронно отчитане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г. чрез ИСУН 2020 - http://prezi.com/fof3ifbh_z3v/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

ФОТОГАЛЕРИЯ


Обратно към списъка с Новини