Архив новини
23.04.2018 Информационни дни по стартиралите две процедури по ПО 2 и ПО 5 на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 ще се проведат в София
На 24 и 25 април 2018 г., в хотел „Рамада", гр. София, ще се проведат информационни дни по повод старта на две процедури по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020. Отворени за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ са процедурите BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по Приоритетна ос 2 и BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 на ОПРР.

Експертите на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към Министерство то на регионалното развитие и благоустройството ще представят условията по тях, допустимите кандидати и дейности, както и изискванията при подготовката на проектните предложения.

Основната цел на процедурата за енергийна ефективност е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система – 28 малки градове в страната. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 38,2 млн. лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 27.08.2018 г., 19:00 часа.

Чрез процедурата по деинституционализация се цели да се осигури изграждането на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по нея е 41,3 млн. лв., за която могат да кандидатстват 29 общини конкретни бенефициенти, включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.08.2018 г., 19:00 часа.

Информационните дни ще се проведат на 24 април от 14.00 часа до 17.00 часа за енергийна ефективност и на 25 април от 9.00 часа до 13.00 часа за процеса по деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания.Обратно към списъка с Новини