Архив новини
25.05.2018 Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ спечели проект за подобряване и укрепване на административния си капацитет
Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството спечели проект за подобряване и укрепване на административния си капацитет от Европейската комисия. Основната му цел е да подпомогне УО на ОПРР в подобряване на административния капацитет и справяне с предизвикателствата, свързани с уменията, компетенциите и организационните способности, както и с външните предизвикателства, свързани с координирането и взаимодействието с вътрешни и външни заинтересовани страни.

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е най-сложната и широкообхватна оперативна програма в България, обединяваща изпълнението на секторните политики на регионално и градско ниво, за които са предназначени около 60% от бюджета на програмата. По проекта служителите на УО ще повишат уменията си за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които все още не се прилагат в България. В тази област съществува ограничен административен капацитет, още повече като се вземат предвид обсъжданията на европейско ниво за ключовите приоритети след 2020 г. и необходимостта от по-доброто планиране и подготовка на новия програмен период. Външният експертен опит в областта на прилагането на ИТИ на регионално и градско равнище би бил ценен и съществен принос за успешния подход към структуриране и изпълнение на политиките.

В програмния период 2014-2020 г. УО на ОПРР е и първата оперативна програма в България с участието на 39 междинни звена. Техният капацитет представляват реално предизвикателство за УО по отношение на процедурите за контрол, резултатите и постигане на целите на ОПРР. Натрупаният опит до момента показва, че са необходими повече усилия по отношение на изграждането на устойчив капацитет на регионално и местно равнище. Планираните разходи за 5-те национални и регионални органи, одобрени по проекта (Гърция, Полша,  Испания, Черна гора и България) за подобряване на административния капацитет е  в размер на 900 хил. евро. Те ще бъдат насочени към обезпечаване на дейностите в рамките на първия етап от проекта, който включва „разработване на пътна карта“ и серия от обучения.

Обратно към списъка с Новини