Архив новини
04.06.2018 Одобрено проектно предложение на Столична община по ОПРР 2014-2020

Одобрено проектно предложение на Столична община по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”по ОПРР 2014-2020 

На 04.06.2018 г. е одобрен проект от Инвестиционната програма на Столична община по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 (ОПРР)  за „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”.

Общият размер на проекта е 63 623 010,28 лв., от които 57 973 285,20 лв. е стойността на безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя от ОПРР.

Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата база на 26 детски градини и училища включени в Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на Столична община, като 25 от тях са в Зоната с преобладаващ социален характер, на територията на районите Красна поляна, Връбница, Надежда и Илинден и един обект в Зоната на публични функции с висока обществена значимост в район „Средец“.

Разпределението на обектите подлежащи на интервенция по райони е следното:
    • район „Красна поляна“ – 57 СОУ „Св. Наум Охридски“, 147 ОУ „Йордан Радичков“ и 123 СОУ „Стефан Стамболов“;

    • район „Надежда“ – 102 0У „Панайот Вопов“, 54 СОУ „Иван Рилски“, 15 СОУ „Адам Мицкевич“, 101 СОУ „Бачо Киро“, 16 ОУ „Райко Жинзифов“, ОДЗ № 15 „Чучулига“, ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева“, ОДЗ №115 „Осми март“, ЦДГ № 152 „Връбница“, ЦДГ №170 „Пчелица“ и ОДЗ № 27 „Детска китка“;

    • район „Връбница“ –140 СОУ „Иван Богоров“, 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, 62 ОУ „Христо Ботев“ и ОДЗ № 42 „Чайка“;

    • район „Илинден“ – 113 СОУ „Сава Филаретов“, З СОУ „Марин Дринов“, бивш филиал на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“, ОДЗ №179 „Синчец“, ОДЗ №51 „Щурче“, ЦДГ №53 „Света троица“, Училищен корпус към 43 ОУ „Христо Смирненски“;

    • район „Средец“ – 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.


Целта на проектното предложение е повишаване качеството на образователния и възпитателен процес и работна среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогически персонал, чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общински градини, средни и общообразователни училища на територията на град София.

Обновената инфраструктура и материално-техническа база на училищата и детските градини ще допринесат за по-доброто качество на образователния и възпитателен процес. С изпълнението на проекта ще се осигурят равнопоставени условия и достъп до образование за всички деца от целевите столични райони като ще се постигне максимален обхват на децата и учениците и недопускане на дискриминация.


Обратно към списъка с Новини