Архив новини
27.07.2018 Публикуван е проект на Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища с приложимия режим по държавна помощ
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Проект на Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, общините възлагат предоставянето на услугите по настаняване във финансираните по ОПРР социални жилища в съответствие с изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес („Решението“), като това задължение следва да се спазва в рамките на целия икономически полезен живот на активите. Разработването на акта за възлагане в съответствие с изискванията на Решението е ангажимент на общините, който те поемат със сключването на договора за БФП.
В тази връзка, с цел да улесни общините бенефициенти при изпълнение на това условие, УО на ОПРР изготви проект на Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес.
Проект на Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес
Обратно към списъка с Новини