Архив новини
14.09.2018 Публикувани са Указания за бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Указания за бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г., за най-често допусканите пропуски и грешки при подготовка на проектни предложения. Указанията представят обобщена информация за допускани пропуски и грешки от стана на бенефициентите с оглед  подобряване качеството на подаваните проектни предложения по ПО1.

Обратно към списъка с Новини