Архив новини
25.09.2018 Стартират инвестициите чрез финансови инструменти в ключови направления на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
На 20 септември 2018 г. в „Гранд Хотел София“ бяха подписани Оперативните споразумения между Фондовете за градско развитие – финансови посредници по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД. С това УО на ОПРР дава реален старт на инвестициите, заложени за изпълнение чрез финансови инструменти в ключови направления на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Посредниците, които ще управляват средствата за Фондовете за градско развитие са:

•  За Южна България - Обединение ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация, с финансов ресурс в размер на 220,5 млн. лв., от които 135,5 млн. лв. средства от ОПРР 2014-2020 и 85 млн. лв. съфинансиране от обединението.
•  За гр. София - Обединение ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, с финансов ресурс в размер на 142,4 млн. лв., от които 87,4 млн. лв. средства от ОПРР 2014-2020 и 55 млн. лв. съфинансиране от обединението;
•   За Северна България - „Регионален фонд за градско развитие“, собственост на Сосиете Женерал (мажоритарен акционер), Елана Инвестмънт, Елана Холдинг и Болкан Адвайзърс, с финансов ресурс в размер на 210,4 млн. лв., от които 130,4 млн. лв. средства от ОПРР 2014-2020 и 80 млн. лв. съфинансиране от Фонда за градско развитие.

Финансовите посредници ще инвестират предоставеното от ОПРР 2014-2020 финансиране и своя собствен принос в допустими проекти по програмата в следните направления: градска среда, спортна и културна инфраструктура, енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, зони с потенциал за икономическо развитие и интегриран градски транспорт, както и обекти на културното и религиозно наследство от национално и световно значение.

Финансовите продукти, предлагани на крайните получатели от ФГР, ще бъдат заеми и вградени гаранции, насочени към голям брой потенциални бенефициенти: общини и общински предприятия, частни компании, публично-частни партньорства и др., като по част от направленията за подкрепа по Оперативната програма е предвидено комбиниране на финансови инструменти с безвъзмездна финансова помощ в рамките на две отделни операции на ниво проект.

Периодът на инвестиране от Фондовете за градско развитие започва от датата на подписване на Оперативните споразумения и приключва на 31 декември 2023 г. В съответствие с политиката по изход на инвестициите от ОПРР е предвидена възможност за удължаване на периода на действие на ФГР чрез предоставяне на възстановени средства за реинвестиране за период от 8 години след 31 декември 2023 г.


Обратно към списъка с Новини