Архив новини
27.09.2018 Публикувани са Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес. Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”,  общините възлагат предоставянето на услугите по настаняване във финансираните по ОПРР социални жилища в съответствие с изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, като това задължение следва да се спазва в рамките на целия икономически полезен живот на активите. Разработването на акта за възлагане в съответствие с изискванията на Решението е ангажимент на общините, който те поемат със сключването на договора за БФП.

В тази връзка, с цел да улесни общините бенефициенти при изпълнение на това условие, УО на ОПРР изготви Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес.

Обратно към списъка с Новини