Новини
Община Бургас ще има достъп до финансиране в размер на 640 млн. лв. по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
28.06.2022 Община Бургас ще има достъп до финансиране в размер на 640 млн. лв. по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
Община Бургас като част от Югоизточен регион ще има достъп до средства в размер на 364 млн. лв. за реализирането на проекти за Интегрирано териториално развитие (ИТИ) по Програма за „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. В допълнение, за реализирането на Клъстер “Стара Загора- Бургас- Пловдив” по Приоритет 1 на Програмата е заделен бюджет от 276 млн. лв. от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално финансиране. Това съобщи на информационния ден за новия регионален подход в гр. Бургас, г-жа Ангелина Бонева – Главен директор на Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" в МРРБ.

„Община Бургас е пример за успешно изпълнение и управление на европейски проекти, както с безвъзмездна финансова помощ (БФП), така и с финансови инструменти. Общината е утвърдила своя институционален капацитет през предходните програмни периоди, поради което през програмен период 2021-2027 г. се надяваме тя да съдейства и споделя своя опит на по-малките общини от региона“, допълни г-жа Бонева.
 
Главният Директор на ГД „СППРР“ заедно с експертите от МРРБ представиха възможностите за финансиране по новите програми с европейски средства, управлявани от МРРБ, пред заинтересованите страни от региона - кметове на общини, представители на неправителствени, граждански и бизнес организации и др. 

“Ще търсим през новия програмен период по-балансирано развитие на регионите и приоритет ще бъдат партньорствата с участието на неправителствения сектор, академичната сфера, бизнеса и гражданското общество“, коментира г-жа Бонева и допълни, че ПРР ще продължи да подкрепя развитието и обновяването на градската среда, спортна, културна и туристическа инфраструктура, пътната инфраструктура, градската мобилност, подобряване на околната среда и др. 

На събитието бяха представени и програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество, управлявани от МРРБ. 

По програма ИНТЕРРЕГ VI-A България – Турция 2021-2027 г. са заделени средства около 34 млн. евро, като по Приоритет 1 ще могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, и ще бъдат насърчавани мерки за енергийна ефективност, намаляване на емисиите на парникови газове и преход към кръгова икономика. 

Бюджетът на Програма „България – Турция“ 2021-2027 г. е от близо 25 млн. евро, които ще бъдат инвестирани за насърчаване на интегрираното развитие на трансграничният регион. 

Регионът на Югоизточна България ще получава подкрепа и от програмите за транснационално и междурегионално сътрудничество – Програма „Дунав“ 2021-2027; Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021-2027; Евро-Средиземноморски басейн 2021-2027 (Euro-MED) и Интеррег Европа 2021-2027, УРБАКТ IVБ. 

По време на срещата бяха представени и проектите, които МРРБ ще финансира чрез Плана за възстановяване и устойчивост –за енергийна ефективност в нежилищни сгради, Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд и „Зелена мобилност“.

По време на дискусията бяха обсъдени въпроси, касаещи мерките за енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради. Г-жа Бонева посочи, че 235 млн. евро ще са средствата заделени от НПВУ за финансиране на нежилищни сгради, които не са публична собственост. Тя сподели, че Европейската комисия насърчава използването на финансови инструменти и партньорства с банкови и финансови институции при изпълнението на мерки за енергийна ефективност, като е предвиден разбира се преходен период 2022-2023 г. преди създаването на декарбонизационен фонд в България през 2024 г. Беше подчертано, че е необходимо да се прави разграничение между мерките за енергийна ефективност, които са заложени в ПВУ и тези, които са планирани в ПРР 2021-2027 г., тъй като параметрите им се различават и инвестициите по ПВУ следва да се случат в по-ускорен порядък. В края на ползотворната дискусия всички участници получиха уверение, че изразените от тях становища по време на цялата информационна кампания ще бъдат взети предвид при всички последващи действия от страна на МРРБ.

Презентациите от събитието в Бургас може да изтеглите от тук. 
Община Бургас като част от Югоизточен регион ще има достъп до средства в размер на 364 млн. лв. за реализирането на проекти за Интегрирано териториално развитие (ИТИ) по Програма за „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. В допълнение, за реализирането на Клъстер “Стара Загора- Бургас- Пловдив” по Приоритет 1 на Програмата е заделен бюджет от 276 млн. лв. от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално финансиране. Това съобщи на информационния ден за новия регионален подход в гр. Бургас, г-жа Ангелина Бонева – Главен директор на Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" в МРРБ.
„Община Бургас е пример за успешно изпълнение и управление на европейски проекти, както с безвъзмездна финансова помощ (БФП), така и с финансови инструменти. Общината е утвърдила своя институционален капацитет през предходните програмни периоди, поради което през програмен период 2021-2027 г. се надяваме тя да съдейства и споделя своят опит на по-малките общини от региона“, допълни г-жа Бонева. 
Главният Директор на ГД „СППРР“, заедно с експертите от МРРБ, представиха възможностите за финансиране по новите програми с европейски средства, управлявани от МРРБ, пред заинтересованите страни от региона - кметове на общини, представители на неправителствени, граждански и бизнес организации и др. 
“Ще търсим през новия програмен период по-балансирано развитие на регионите и приоритет ще бъдат партньорствата с участието на неправителствения сектор, академичната сфера, бизнеса и гражданското общество“, коментира г-жа Бонева и допълни, че ПРР ще продължи да подкрепя развитието и обновяването на градската среда, спортна, културна и туристическа инфраструктура, пътната инфраструктура, градската мобилност, подобряване на околната среда и др. 
На събитието бяха представени и програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество, управлявани от МРРБ. 
По програма ИНТЕРРЕГ VI-A България – Турция 2021-2027 г. са заделеи средства около 34 млн. евро, като по Приоритет 1 ще могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, и ще бъдат насърчавани мерки за енергийна ефективност, намаляване на емисиите на парникови газове и преход към кръгова икономика. 
Бюджетът на Програма „България – Турция“ 2021-2027 г. е от близо 25 млн. евро, които ще бъдат инвестирани за насърчаване на интегрираното развитие на трансграничният регион. 
Регионът на Югоизточна България ще получава подкрепа и от програмите за транснационално и междурегионално сътрудничество – Програма „Дунав“ 2021-2027; Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021-2027; Евро-Средиземноморски басейн 2021-2027 (Euro-MED) и Интеррег Европа 2021-2027, УРБАКТ IVБ. 
По време на срещата бяха представени и проектите, които МРРБ ще финансира чрез Плана за възстановяване и устойчивост –за енергийна ефективност в нежилищни сгради, Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд и „Зелена мобилност“.
По време на дискусията бяха обсъдени въпроси, касаещи мерките за енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради. Г-жа Бонева посочи, че 235 млн. евро ще са средствата заделени от НПВУ за финансиране на нежилищни сгради, които не са публична собственост. Тя сподели, че Европейската комисия, насърчава използването на финансови инструменти и партньорства с банкови и финансови институции при изпълнението на мерки за енергийна ефективност, като е предвиден разбира се преходен период 2022-2023 г. преди създаването на декарбонизационен фонд в България през 2024 г. Беше подчертано, че е необходимо да се прави разграничение между мерките за енергийна ефективност, които са заложени в ПВУ и тези, които са планирани в ПРР 2021-2027 г., тъй като параметрите им се различават и инвестициите по ПВУ следва да се случат в по-ускорен порядък. В края на ползотворната дискусия всички участници получиха уверение, че изразените от тях становища по време на цялата информационна кампания ще бъдат взети предвид при всички последващи действия от страна на МРРБ.Презентациите от събитието в Бургас може да изтеглите от тук.
Обратно към списъка с Новини