Архив новини
Повторно обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по НПВУ
25.08.2022 Повторно обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по НПВУ
С цел максимална информираност, публичност и прозрачност при предоставяне на средства на крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост и в изпълнение на чл. 5, ал. 2 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на МС за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, Ви информирам, че МРРБ публикува повторно проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ за обществено обсъждане.
Проектът на Насоки за кандидатстване и пакетът с документи към него са публикувани на интернет страницата на МРРБ: https://www.mrrb.bg/ в секция „За обществено обсъждане“, на интернет страницата на ОПРР: http://www.bgregio.eu/ в меню: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 > Актуални процедури: Процедура за подбор на предложения „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, както и на информационната система за МВУ: https://eumis2020.government.bg/ в меню: Електронно кандидатстване, раздел Процедури за БФП > Национален план за възстановяване и устойчивост > За обществено обсъждане: Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.
Част от коментарите и предложенията, постъпили при предходното публикуване на проекта на Насоки за кандидатстване по процедурата, са отразени в новопубликуваните документи, а част от предложенията ще бъдат обсъдени, заедно с постъпилите нови такива.
Следва да имате предвид, че коментари и предложения по повторно публикувания проект на Насоки и пакет документи към тях могат да бъдат изпращани до ГД СППРР на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в информационната система за МВУ (https://eumis2020.government.bg/), в срок до 25.09.2022 г.
Обратно към списъка с Новини