Новини
Публикувани са Указания за възможността за индексация на договори по ОПРР 2014-2020
21.10.2022 Публикувани са Указания за възможността за индексация на договори по ОПРР 2014-2020

Съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г., обн. ДВ бр. 78 от 30.09.2022 г., се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство. В методиката са определени възможностите и условията за изменение на договори за обществена поръчка за строителство на основание чл. 117а от Закона за обществените поръчки.

В тази връзка, Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (УО на ОПРР) извърши вътрешен анализ по отношение прилагането на методиката и възможностите за осигуряване на допълнителни средства като безвъзмездна финансова помощ (БФП) по административните договори за предоставяне на БФП по програмата, по които са налице неприключени договори с изпълнители за обществена поръчка за строителство.

С оглед на това, като се взе предвид и напредналия етап на програмата и ограничения свободен финансов ресурс, УО на ОПРР определи възможностите за увеличаване размера на БФП, които са описани в Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. на основание индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси, и приложенията към тях.

Документите са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган на ОПРР тук и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове тук   Обратно към списъка с Новини