Новини
30.11.2022 Заместник-министър Десислава Георгиева ще открие 21-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На 30.11.2022 г. от 9:00 до 9:30 ч. започва регистрацията в хотел „Верея“, град Стара Загора, за участие в 21-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Заседанието ще бъде открито в 9:30 ч. от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР, г-жа Десислава Георгиева, която е председател на КН на ОПРР. В заседанието ще вземат участие представители на DG REGIO, ЕК, кметът на община Стара Загора, г-н Живко Тодоров, както и гости.

Основните акценти в заседанието ще бъдат представянето на финален подход за изменение на ОПРР 2014-2020 г. и информация относно възможността за индексация на договори по Програмата. Ще бъде представена и актуална информация за напредъка в изпълнението на ОПРР, постигнатите резултати и въздействие от реализираните инвестиции, както и подготовката на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. беше изпратена на ЕК на 15.11.2022 г. за финално одобрение. През новия програмен период за първи път ще бъдат подкрепяни Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Основен нов елемент ще бъде проектите да се изпълняват в партньорства, при отчитане на мнението на широк кръг от местните общности и заинтересовани страни. Регионалните съвети за развитие (РСР) са с променена структура и разширени функции, което дава възможност изборът на ключови инвестиции с различни финансови източници да се осъществява на регионално ниво, съобразено със спецификите на територията и приоритетите за развитие.

Обратно към списъка с Новини