Архив новини
Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. се проведе в град София
27.06.2017 Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. се проведе в град София
Заседанието на КН на ОПРР се проведе в зала "Конферентна", хотел "Сенс" от 9,00 ч.
Презентации от събитие организирано от Мрежата за градско развитие към ЕК, съвместно с ГД ГРР в МРРБ.
23.06.2017 Презентации от събитие организирано от Мрежата за градско развитие към ЕК, съвместно с ГД ГРР в МРРБ.
Основната цел на събитието беше обмен на идеи и добри практики, както и практически дискусии, свързани с изпълнението на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на проектите за устойчиво градско развитие
Информационен ден на тема "Напредък по финансовите инструменти по ОПРР 2014-2020 г." се проведе във Велико Търново
23.06.2017 Информационен ден на тема "Напредък по финансовите инструменти по ОПРР 2014-2020 г." се проведе във Велико Търново
До края на годината общините и бизнеса ще имат достъп до 370 млн.лв. под формата на преференциални кредити за благоустрояване, развитие, туризъм и атракции
Зам.-министърът на МРРБ, г-жа Деница Николова ще участва в информационен ден „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на ОПРР 2014-2020
05.06.2017 Зам.-министърът на МРРБ, г-жа Деница Николова ще участва в информационен ден „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на ОПРР 2014-2020
Информационният ден ще се проведе днес, 5.06.2017 г. от 9.00 ч. в хотел „Рамада“, зала „Опал“, в София
Съгласуване на проектите на конкретните бенефициенти по процедура BG16RFOP001- 5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” с МТСП
31.05.2017 Съгласуване на проектите на конкретните бенефициенти по процедура BG16RFOP001- 5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” с МТСП
Информация и указания са публикувани в рубриката "Кандидатстване" на сайта на ОПРР
Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
19.05.2017 Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Заповедта е в сила от 15.05.2017 г.
Важно!!! Публикувано е изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
04.05.2017 Важно!!! Публикувано е изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
Изменението на Индикативната Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г. е в сила от месец април 2017 г.
УО на ОПРР 2014-2020 обяви процедура за кандидатстване по ПО 5 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
03.05.2017 УО на ОПРР 2014-2020 обяви процедура за кандидатстване по ПО 5 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван в рубрика "Актуални схеми"
Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014 – 2020 г. одобри изменение на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
28.04.2017 Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014 – 2020 г. одобри изменение на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
Одобрените промени в ОПРР 2014 – 2020 ще отговорят на големия интерес на общините за подобряване на образователната инфраструктура
Проект на Указания за планиране, изпълнение и отчитане на индикатора за продукт  „Население, ползващо подобрените социални услуги” по ПО 1 на ОПРР 2014-2020
13.04.2017 Проект на Указания за планиране, изпълнение и отчитане на индикатора за продукт „Население, ползващо подобрените социални услуги” по ПО 1 на ОПРР 2014-2020
Срокът за предложения и коментари по проекта е 24.04.2017 г. (включително)
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |