Архив новини
Успешно приключи ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 с изпращане на Окончателния доклад за изпълнение към Европейската комисия
06.04.2017 Успешно приключи ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 с изпращане на Окончателния доклад за изпълнение към Европейската комисия
Сертифицирани са разходи в размер на 95,48 % от бюджета на програмата
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
28.03.2017 Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
УО на ОПРР публикува за повторно обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за БФП BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
"Фонд мениджърът за финансови инструменти в България" ЕАД публикува индикативна техническа спецификация за избор на финансови посредници по ОПРР 2014-2020
22.03.2017 "Фонд мениджърът за финансови инструменти в България" ЕАД публикува индикативна техническа спецификация за избор на финансови посредници по ОПРР 2014-2020
Индикативната техническа спецификация е публикувана на сайта на ФМФИБ
Указания във връзка с осъществяване на плащания към конкретни бенефициенти  по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
21.03.2017 Указания във връзка с осъществяване на плащания към конкретни бенефициенти по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Указанията са публикувани в рубриката „Изпълнение на договори“/ „Важно“ на интернет страницата на УО на ОПРР
Управляващият орган на ОПРР публикува насоки на Министерство на финансите (МФ) за прилагане на разпоредбата на чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г.
20.03.2017 Управляващият орган на ОПРР публикува насоки на Министерство на финансите (МФ) за прилагане на разпоредбата на чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г.
Насоките на МФ са публикувани в рубриката „Изпълнение на договори“/ „Указания за изпълнение на договори“ на интернет страницата на УО на ОПРР
Подадено проектно предложение на Медицински университет – София по Оперативна програма "Региони в растеж"(ОПРР) 2014-2020
17.03.2017 Подадено проектно предложение на Медицински университет – София по Оперативна програма "Региони в растеж"(ОПРР) 2014-2020
Проектното предложение е по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по Приоритетна ос 3 на ОПРР 2014 -2020
Съобщение относно начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020
10.03.2017 Съобщение относно начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020
Информация относно реда и начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Процедура за кандидатстване по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020
08.03.2017 Процедура за кандидатстване по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020
До бенефициентите и заинтересованите страни по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
Публикувани са разяснения по прилагане на разпоредбите на чл. 9 и чл. 10 от ПМС № 189 от 28 юли 2016 г.
06.03.2017 Публикувани са разяснения по прилагане на разпоредбите на чл. 9 и чл. 10 от ПМС № 189 от 28 юли 2016 г.
Информацията е във връзка с писмо от дирекция „ЦКЗ“ в Администрацията на Министерски съвет
Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
28.02.2017 Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
Изменението е от месец февруари 2017 г.
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |