Архив новини
Прессъобщение относно проектни предложения за образователна инфраструктура по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
20.02.2017 Прессъобщение относно проектни предложения за образователна инфраструктура по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Информация относно одобрени от Междинните звена проектни предложения по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 14.02.2017 г.
16.02.2017 Регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 14.02.2017 г.
Представяне на актуална информация относно Регистрирани нередности и наложени финансови корекции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Публикуван е проект на Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с БФП по ОПРР 2014-2020 г.
19.01.2017 Публикуван е проект на Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с БФП по ОПРР 2014-2020 г.
Срокът за предложения и коментари е 30.01.2017 г. (включително)
Предстоящи събития на Мрежата за градско развитие през м. януари и февруари 2017 г.
16.01.2017 Предстоящи събития на Мрежата за градско развитие през м. януари и февруари 2017 г.
Информация за предстоящи събития на Мрежата за градско развитие, насочена към 39-те града за подкрепа по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020
УО на ОПРР, публикува отговори на постъпили въпроси във връзка с изпълнението на договори за БФП по ОПРР 2014-2020 г.
06.01.2017 УО на ОПРР, публикува отговори на постъпили въпроси във връзка с изпълнението на договори за БФП по ОПРР 2014-2020 г.
получени до 23 декември 2016 г.
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване за BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“
20.12.2016 Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване за BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“
Срокът за предложения и коментари е 09.01.2017 г.(включително)
Временно преустановяване на възможността за публикуване на информация в ИСУН 2020
15.12.2016 Временно преустановяване на възможността за публикуване на информация в ИСУН 2020
На 16.12.2016 г. от 21:00 часа до същия час на 17.12.2016 системата няма да работи
Годишно информационно събитие на ОП "Региони в растеж" 2014 -2020 г. ще се проведе днес, 04.12.2016 г.
04.12.2016 Годишно информационно събитие на ОП "Региони в растеж" 2014 -2020 г. ще се проведе днес, 04.12.2016 г.
Информационното събитие ще се проведе в София,в Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика” (под стъклените куполи на площад „Независимост“)
Актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 г. и Инструкция за бенефициентите за работа в ИСУН 2020
29.11.2016 Актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 г. и Инструкция за бенефициентите за работа в ИСУН 2020
Методическите указания и Инструкцията са публикувани в рубрика „Изпълнение на договори“/ Указания за изпълнение на договори
ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
21.11.2016 ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
КН на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. одобри Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г. и изменение на ИГРП за 2016 г.
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |