Архив новини
Информация за предстоящо събитие на 27.10.2016 г. в Полша относно Градския дневен ред на ЕС
27.09.2016 Информация за предстоящо събитие на 27.10.2016 г. в Полша относно Градския дневен ред на ЕС
Събитието се организира от Министерството на икономическото развитие в Полша
Сключен е първият договор за предоставяне на БФП за проектно предложение, одобрено от Междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
24.08.2016 Сключен е първият договор за предоставяне на БФП за проектно предложение, одобрено от Междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
Проектът е за подобряване на образователната инфраструктура - I - ви етап в град Бургас
Публикувана е процедура BG16RFOP001-8.005 “Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 3 - МОН, МMС, МК”
23.08.2016 Публикувана е процедура BG16RFOP001-8.005 “Бюджетна линия за конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 3 - МОН, МMС, МК”
УО обявява процедура за предоставяне на БФП за конкретните бенефициенти Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата
ВАЖНО! Анализ на заетостта относно допустимостта на разходите за заплати и възнаграждения на междинните звена
10.08.2016 ВАЖНО! Анализ на заетостта относно допустимостта на разходите за заплати и възнаграждения на междинните звена
в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001. Промените са съгласно обнародваното в ДВ бр. 61/05.08.2016 г. ПМС № 189 от 28 юли 2016 г.
ВАЖНО! Променя се приложимия начин на възлагане на дейностите по изпълнение и/или управление на проекти, финансирани със средства от ЕСИФ
08.08.2016 ВАЖНО! Променя се приложимия начин на възлагане на дейностите по изпълнение и/или управление на проекти, финансирани със средства от ЕСИФ
Промените са съгласно обнародваното в ДВ бр. 61/05.08.2016 г. ПМС № 189 от 28 юли 2016 г.
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП - BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
01.08.2016 Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП - BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
Одобрено е първото проектно предложение по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
21.07.2016 Одобрено е първото проектно предложение по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Проектът е на община Габрово и е насочен към подобряване на облика на града чрез реализиране на ефективни инвестиции за повишаване качеството на живот и подобряването на екологичната среда.
Публикувани са Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014- 2020 г.
15.07.2016 Публикувани са Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014- 2020 г.
Публикуваните указания са предназначени за бенефициенти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
Публикувани са проекти на Общи и Специални условия на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020
13.07.2016 Публикувани са проекти на Общи и Специални условия на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020
Срокът за представяне на коментари и предложения е 20.07.2016 г. (сряда), включително
Публикувана е Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.за отчитане на договорите за БФП в ИСУН 2020
29.06.2016 Публикувана е Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.за отчитане на договорите за БФП в ИСУН 2020
Инструкцията е публикувана в рубрика „Изпълнение на договори“/ "Указания за изпълнение на договори"
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |