Архив новини
Одобрено е първото проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. на малка община в периферните райони
14.06.2016 Одобрено е първото проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. на малка община в периферните райони
Малко над 290 хиляди лева получава община Златоград за подобряване на енергийната ефективност на административна сграда в града
Изменени са Насоките за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
02.06.2016 Изменени са Насоките за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Измененията касаят инв. приоритет „Интегриран градски транспорт“ и включване на голям проект по смисъла на член 100 от Регл.(ЕС)1303/2013
Одобрени са всички 39 Инвестиционни програми по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
31.05.2016 Одобрени са всички 39 Инвестиционни програми по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
Управляващият орган одобри всички 39 Инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ получи акредитация за Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
25.05.2016 Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ получи акредитация за Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
С Решение на Министерски съвет от 25.05.2016 г. Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ към МРРБ окончателно е определена за УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Одобрена е Инвестиционната програма на oбщина Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
20.05.2016 Одобрена е Инвестиционната програма на oбщина Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
Общата стойност на планираните инвестиции е малко над 85,6 млн.лева
Одобрен е още един проект по процедура BG16RFOP001-7.001  „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“
16.05.2016 Одобрен е още един проект по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“
Това е 15-то проектно предложение, одобрено по процедурата за БФП, до момента
ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
14.05.2016 ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
Kомитетът за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. одобри изменение на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
Петото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г. се проведе в град Велико Търново
12.05.2016 Петото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г. се проведе в град Велико Търново
Заседанието се проведе в музей "Възраждане и Учредително събрание" на 12 май 2016 г.
ЕK публикува проучване „Обществените поръчки и административния капацитет в областта на ЕСИФ“, съдържащо преглед на практиките във всички държави –членки на ЕС
11.05.2016 ЕK публикува проучване „Обществените поръчки и административния капацитет в областта на ЕСИФ“, съдържащо преглед на практиките във всички държави –членки на ЕС
Публикувано е и Ръководство за избягване на най-често допусканите грешки в общ. поръчки по проекти, финансирани от ЕСИФ
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Градско и регионално развитие“
10.05.2016 Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Градско и регионално развитие“
ПМС 111 от 5 май 2016 г. е публикувано на 10.05.2016 г. в бр. 35 на Държавен вестник
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |