Архив новини
ВАЖНО! Проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г. е публикуван за обсъждане
15.09.2015 ВАЖНО! Проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г. е публикуван за обсъждане
Във връзка с изискванията на чл.7, ал. 1 и 3 и ПМС № 107/2014 г. е публикуван за предварително обсъждане проект на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.
Информационен ден по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. ще се проведе в София
14.09.2015 Информационен ден по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. ще се проведе в София
Събитието ще се проведе на 17.09.2015 г. от 13:00 ч., в зала „Пресцентър“, МРРБ, гр. София, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 17-19
На 23 и 24 септември 2015 г. ще се проведе среща с представители на Европейската комисия във Варна, във връзка с усвояването на средствата от първото заявление по фонд „Солидарност“ на ЕС
14.09.2015 На 23 и 24 септември 2015 г. ще се проведе среща с представители на Европейската комисия във Варна, във връзка с усвояването на средствата от първото заявление по фонд „Солидарност“ на ЕС
Мониторинговата визита се осъществява по покана на ГД "ПРР" като координиращ орган на фонд „Солидарност“ в България
Заместник-министър Деница Николова представи възможностите за инвестиции в развитието на регионите през периода 2014-2020 година
08.09.2015 Заместник-министър Деница Николова представи възможностите за инвестиции в развитието на регионите през периода 2014-2020 година
в дискусията „Деветте пътя към еврофондовете: Региони в растеж“, която се проведе в зала 6 на НДК в София
Предстои провеждане на обучение за електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020 по ОПРР 2014-2020
02.09.2015 Предстои провеждане на обучение за електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020 по ОПРР 2014-2020
Управляващият орган организира обучение за електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020 по процедури „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“
Въведена процедура по „условна“ верификация на разходи при обработка на искания за плащане
02.09.2015 Въведена процедура по „условна“ верификация на разходи при обработка на искания за плащане
по договори за предоставяне на БФП, финансирани по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., по които са налични „активни“ сигнали за нередности.
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните райони”
31.08.2015 Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните райони”
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”
Публикувани са отговори на въпроси от обучение по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
19.08.2015 Публикувани са отговори на въпроси от обучение по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Обучението беше проведено на 14.08.2015 г.
Одобрени са четири проектни предложения по фонд „Солидарност“ на ЕС
19.08.2015 Одобрени са четири проектни предложения по фонд „Солидарност“ на ЕС
Проектните предложения на обща стойност 3 556 795,22 лв.
Публикувана е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”
14.08.2015 Публикувана е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”
Целта на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подпомогне Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |