Архив новини
Публикувани са отговори на въпроси от информационния ден по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
11.08.2015 Публикувани са отговори на въпроси от информационния ден по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039, проведен на 28.07.2015 г., в гр.София
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001
31.07.2015 Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”
Обявление по ЗОП Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви открита процедура за услуга
28.07.2015 Обявление по ЗОП Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви открита процедура за услуга
Обявление по ЗОП Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви открита процедура за услуга
Проект на Вътрешни детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения
24.07.2015 Проект на Вътрешни детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения
Управляващият орган публикува за публично обсъждане проект на Вътрешни детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Получени са 4 проектни предложения по фонд „Солидарност“ за наводненията от 31 юли 2014 г.
21.07.2015 Получени са 4 проектни предложения по фонд „Солидарност“ за наводненията от 31 юли 2014 г.
Четири Изпълнителни органа подадоха своите проектни предложения, като стойността на поисканата безвъзмездна помощ възлиза на 3 555 595,22 лв.
Ръководство на български език за държавите членки относно интегрираното устойчиво градско развитие
20.07.2015 Ръководство на български език за държавите членки относно интегрираното устойчиво градско развитие
Публикувано е ръководство на Европейската комисия на български език относно изпълнението на действия за интегрирано устойчиво градско развитие (съгласно член 7 от Регламента за EФРР 1301/2013)
В СОФИЯ ЩE СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРР 2014-2020
17.07.2015 В СОФИЯ ЩE СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРР 2014-2020
„BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”
ИСУН 2020 няма да бъде достъпна за работа в понеделник, 20.07.2015 г., от 19:30 до 22:30 ч.
17.07.2015 ИСУН 2020 няма да бъде достъпна за работа в понеделник, 20.07.2015 г., от 19:30 до 22:30 ч.
В понеделник, 20.07.2015 г., от 19:30 до 22:30 ч. поради извършване на сервизни действия новата информационна система ИСУН 2020, обслужваща програмен период 2014 – 2020, няма да бъде достъпна за работа за всички потребители и бенефициенти.
Обявление по ЗОП за доставка на ИТ оборудване
17.07.2015 Обявление по ЗОП за доставка на ИТ оборудване
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Доставка на ИТ оборудване, необходимо за работата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.”
Избрана е сграда за офис на ГД „ПРР“
14.07.2015 Избрана е сграда за офис на ГД „ПРР“
Избраното предложение е с адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ 109-115.
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |