Архив новини
Публикувани са материалите от проведеното обучение на Междинните звена по въпросите на държавните помощи
08.10.2015 Публикувани са материалите от проведеното обучение на Междинните звена по въпросите на държавните помощи
Публикувани са материалите от проведеното обучение на експерти от Междинните звена по Приоритетна ос 1 по въпросите на държавните помощи
Проект на Изисквания за кандидатстване 
по Фонд „Солидарност” на Европейския съюз
07.10.2015 Проект на Изисквания за кандидатстване по Фонд „Солидарност” на Европейския съюз
Заинтересованите страни имат възможност да отправят коментари по публикуван проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на БФП със средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за бедствията от 30 януари 2015 г.
Първо заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007 - 2013 г. и Комитета за наблюдение на ОПРР 2014 -2020 г. се проведе на 06.10.2015 г. в град София
05.10.2015 Първо заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007 - 2013 г. и Комитета за наблюдение на ОПРР 2014 -2020 г. се проведе на 06.10.2015 г. в град София
Заседанието се проведе в "Гранитна зала" в Министерски съвет
Общо заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007 - 2013 г. и Комитета за наблюдение на ОПРР 2014 -2020 г. ще се проведе на 06.10.2015 г. в град София
05.10.2015 Общо заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2007 - 2013 г. и Комитета за наблюдение на ОПРР 2014 -2020 г. ще се проведе на 06.10.2015 г. в град София
Заседанието започва от 09:00 ч. в "Гранитна зала" в Министерски съвет
Предоставяне на информация от всички бенефициенти на УО на ОПРР, във връзка с приключване на програмен период 2007 - 2013 г.
01.10.2015 Предоставяне на информация от всички бенефициенти на УО на ОПРР, във връзка с приключване на програмен период 2007 - 2013 г.
oтносно възложени и обявени обществени поръчки
Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
28.09.2015 Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Целта е привеждане на Насоките в пълно съответствие с правилата в областта на държавните помощи и улеснение на бенефициентите
Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”
28.09.2015 Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”
Управляващият орган публикува отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, получени в периода 15-25.09.2015 г.
Информационен ден във връзка с обявяването на процедура за директно предоставяне на БФП - „Енергийна ефективност в периферните райони”
18.09.2015 Информационен ден във връзка с обявяването на процедура за директно предоставяне на БФП - „Енергийна ефективност в периферните райони”
На 17.09.2015 г. в зала "Пресцентър" в МРРБ се проведе информационен ден по повод обявяването на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001
Обсъждане на проект на Указания по процедура „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28- ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР”
18.09.2015 Обсъждане на проект на Указания по процедура „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28- ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР”
Предложения и коментари по проекта на Указания за кандидатстване и финансов план към нея, могат да се изпращат в срок до 30.09.2015 (включително)
Предоставяне на публичен достъп на всички заинтересовани лица до новата функционалност на ИСУН за отчитане на проектни предложения.
18.09.2015 Предоставяне на публичен достъп на всички заинтересовани лица до новата функционалност на ИСУН за отчитане на проектни предложения.
Предоставяне на публичен достъп на всички заинтересовани лица до новата функционалност на ИСУН за отчитане на проектни предложения.
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |