Архив новини
11-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 ще се проведе в София
05.02.2018 11-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 ще се проведе в София
Заседанието ще се проведе на 06.02.2018 г. в хотел "Маринела", зала "София-1"
Публикувана е актуализация на ИГРП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018г.
02.02.2018 Публикувана е актуализация на ИГРП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018г.
Актуализирана е ИГРП по ОПРР за 2018 г.
Проект на Насоки за кандидатстване по ПО 6 „Регионален туризъм“
24.01.2018 Проект на Насоки за кандидатстване по ПО 6 „Регионален туризъм“
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ е публикуван за обсъждане
Актуализирани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
22.01.2018 Актуализирани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
Актуализираните документи са публикувани в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“
Одобрен е първият проект от Инвестиционната програма на Столична община по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
19.01.2018 Одобрен е първият проект от Инвестиционната програма на Столична община по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Над 41 млн. лв. ще бъдат предоставени по ОПРР за подобряване на градска среда в столицата
РАБОТНА СРЕЩА С МЕЖДИННИТЕ ЗВЕНА И БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ             

по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
17.01.2018 РАБОТНА СРЕЩА С МЕЖДИННИТЕ ЗВЕНА И БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
23 януари 2018 г.от 9:00 часа в гр. София
Адресиране на кореспонденция и документация за Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
11.01.2018 Адресиране на кореспонденция и документация за Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
считано от 12.01.2018 г.
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
10.01.2018 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
в меню ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, подменю Актуални процедури
"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД получи 6 заявления от кандидати за Фондове за градско развитие по ОПРР 2014-2020
03.01.2018 "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД получи 6 заявления от кандидати за Фондове за градско развитие по ОПРР 2014-2020
Кандидати в процедурата за ФГР са представители на банковия и небанковия сектор
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура „Регионална здравна инфраструктура”
22.12.2017 Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура „Регионална здравна инфраструктура”
Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на здравеопазването
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |