Архив новини
С пари от ОПРР се реновират 34 спешни отделения в държавни болници и се доставят нови 400 линейки
23.10.2018 С пари от ОПРР се реновират 34 спешни отделения в държавни болници и се доставят нови 400 линейки
Спешната помощ ще бъде обновена със 163,5 млн. лв.
АКТУАЛИЗИРАНИ СА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ В ГД СППРР
22.10.2018 АКТУАЛИЗИРАНИ СА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ В ГД СППРР
с цел да се осигури законосъобразно и ефективно администриране на нередности по ОПРР 2014-2020
ЕК одобри първия голям проект по ОПРР 2014-2020 за         „Интегриран градски транспорт - фаза II“ на Столична община
08.10.2018 ЕК одобри първия голям проект по ОПРР 2014-2020 за „Интегриран градски транспорт - фаза II“ на Столична община
Изпълнението на проекта ще допринесе за реализирането на цялостната стратегия за развитие на интегриран столичен градски транспорт
Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г.
01.10.2018 Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г.
Коментари и предложения по проекта на ИГРП могат да бъдат представени в срок до 24 октомври 2018 г.
Публикувани са Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР
27.09.2018 Публикувани са Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР
с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес
Стартират инвестициите чрез финансови инструменти в ключови направления на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
25.09.2018 Стартират инвестициите чрез финансови инструменти в ключови направления на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Подписани са Оперативните споразумения с Фондовете за градско развитие по ОПРР 2014-2020
Публикувани са Указания за бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
14.09.2018 Публикувани са Указания за бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
за най-често допускани пропуски и грешки при подготовка на проектни предложения
Публикувани са актуализирани Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
07.09.2018 Публикувани са актуализирани Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
относно отчитане на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020
Министерство на регионалното развитие и благоустройството получи предварителен доклад за затваряне на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013!
31.08.2018 Министерство на регионалното развитие и благоустройството получи предварителен доклад за затваряне на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013!
В периода 2007-2013г. при изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ България имаше достъп до финансиране в размер на 3 131 821 211,89 лв.(1 601 274 759 евро)
Получени са 51 броя проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“
29.08.2018 Получени са 51 броя проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“
Крайният срок за прием беше 27.08.2018 г. в 19:00 ч.
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |