Актуални обществени поръчки по ПМС - 55

Обръщаме внимание на всички бенефициенти, които се явяват възложители по смисъла на Постановление № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от програма ФАР на Европейския съюз, че следва да се има предвид разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 55/2007 г. Бенефициентът е длъжен да изпраща документацията по провежданите процедури за публикуване на интернет страницата на Управляващия орган.Обявя за процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:

"Услуга с предмет: „ДЕЙНОСТИ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНОВАТИВНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ В ПЕРИФЕРИЯТА – ФЕСТИВАЛ НА ОТКРИТО В ЗАПАДЕН ПАРК”, по проект „ФЕСТИВАЛИ ЗА ИЗКУСТВО В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО: SOFIA CONTEMPORARY И ФЕСТИВАЛ НА ОТКРИТО В ЗАПАДЕН ПАРК”, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/1.1-10/2010/001 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013г."

Документация


Обявя за процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: 

„Услуга с предмет: „Дейности по организиране на иновативно културно събитие „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY” по проект „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и фестивал на открито в Западен парк”, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/1.1-10/2010/001 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013Г.”

Документация


Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект:

„Услуги за организиране и провеждане на Модул „Кино” през 2012 и 2013 г., в рамките на иновативно културно събитие, което ще се проведе във Велинград, в рамките на проект BG161PO001/1.1.-10/2010/007 „Светът е сцена, а всички ние сме актьори” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г.

Обява
Пояснителен документ 


Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект:

„Промотиране на иновативно културно събитие в Община Велинград и осигуряване на информация и публичност, по Договор BG161PO001/1.1.-10/2010/007 „Светът е сцена, а всички ние сме актьори” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г.”

Обява
Пояснителен документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна промяна: 11 Октомври 2012 г. 12:47