Актуални обществени поръчки по приоритетна ос 5

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/5-01/2008 "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г."

Компонент 2 - „Комуникация, информация и публичност”

Открита процедура:

„Логистично обезпечаване на събития, касаещи реализацията на Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж“ и текущата работа по тях”

Документация

Дата на публикуване в АОП: 28.07.2015 г.

Крайна дата за получаване на оферти: 07.09.2015 г. - 17:00 часа


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:


„Доставка на ИТ оборудване, необходимо за работата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Документация

Дата на публикуване в АОП: 17.07.2015 г.
Крайна дата за получаване на оферти: 28.08.2015 г. - 17:00 часа


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:


„Доставка на девет броя автомобили, необходими за работата на Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013”

Документация

Дата на публикуване в АОП: 12.06.2015 г.
Крайна дата: 28.07.2015 г.


Обществена поръчка чрез публична покана:

„Подпомагане работата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” чрез избор на изпълнител за предоставяне на юридически услуги, за изготвяне на условия на договори за безвъзмездна финансова помощ, за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”

Документация

Дата на публикуване в АОП: 30.04.2015 г.
Крайна дата: 14.05.2015 г.


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:

„Провеждане на работни срещи/обучения за  хармонизиране на прилагането на указанията на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”  и надграждане на административния капацитет”

Документация

Дата на публикуване в АОП: 02.04.2015 г.
Крайна дата: 13.05.2015 г.


Компонент 2 - "Комуникация, информация и публичност"

"Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и популяризирането й чрез електронните и печатни медии"

Покана


Компонент 1: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол

Открита процедура:

"Оптимизиране функциите, процесите и организационната структура на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ чрез изготвяне на функционален анализ“

Документация

Дата на публикуване в АОП: 01.04.2015 г.
Крайна дата: 11.05.2015 г.Последна промяна: 30 Юли 2015 г. 16:16