Актуални обществени поръчки по ОПРР
Инвестираме във вашето бъдеще!
                                                              

Главна дирекция "Градско и регионално развитие", МРРБ отправя покана до радиа с национален / местен обхват за представяне на ценова оферта и предложение за закупуване на програмно време
Покана


Инвестираме във вашето бъдеще!

                                                              

Обществена поръчка с предмет:
„Разработване и изпълнение на програми за обучение за надграждане на административния капацитет на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.“ 


Вид на обществената поръчка: открита по ЗОП
Обща стойност
на процедурата: 208 333 лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0516029/Forms/AllItems.aspx

Финансирането на обществената поръчка
ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.


Инвестираме във вашето бъдеще!

                                                              

Обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на информационни материали за Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.
Вид на обществената поръчка: открита по ЗОП
Обща стойност на процедурата: 150 000 лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/201420201/Forms/AllItems.aspx

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.


Инвестираме във вашето бъдеще!

                                                              


Обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на рекламни материали за оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г." с три обособени позиции:
1. Обособена позиция 1: „Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за  приоритетни оси „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Регионална пътна инфраструктура“;

2. Обособена позиция № 2 „Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за приоритетни оси „Регионална образователна инфраструктура“, „Регионална здравна инфраструктура“ и  „Регионална социална инфраструктура““;

3. Обособена позиция № 3 „Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за приоритетна ос „Регионален туризъм““

Видът на обществената поръчка е открита процедура по ЗОП.  
Общата стойност на процедурата е 500 000 лв. без ДДС.
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ:http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/20142020/Forms/AllItems.aspx

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.


Инвестираме във вашето бъдеще!

                                                              


Обществена поръчка с предмет ”Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите” с включени девет обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Северозападен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”;

2. Обособена позиция № 2: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Северен централен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”;

3. Обособена позиция № 3: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Североизточен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”;

4. Обособена позиция № 4: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Югоизточен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”;

5. Обособена позиция № 5: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Южен централен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”;

6. Обособена позиция № 6: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място на територията на Югозападен район по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ново строителство, ремонт, обновяване, реконструкция, повишаване енергийната ефективност на сграден фонд”;

7. Обособена позиция № 7: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани със строителство, реконструкция, ремонт и оборудване на здравна инфраструктура”;

8. Обособена позиция № 8: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с ремонт, обновяване, консервация и реставрация на  обекти на културното наследство, туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура”;

9. Обособена позиция № 9: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани със строителство, рехабилитация и реконструкция на пътна инфраструктура, подобряване на градската среда и подобряване на градския транспорт”.
 
Видът на обществената поръчка
е открита процедура по ЗОП.  
Общата стойност на процедурата
е 3 100 000 лв. без ДДС.
Крайната дата за приемане на офертите
е 01.02.2016 г.
№ на обществената процедура
е 05-15-140 от 01.12.2015 г.
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк
в профила на купувача на МРРБ: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0515140/Forms/AllItems.aspx
Финансирането на обществената поръчка
ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
                                                                  


Инвестираме във вашето бъдеще!

                                                              

Обществена поръчка с предмет: “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТEЖ” 2014 – 2020 г.” И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 г." С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

№ на поръчката в Профил на купувача № 05-15-127

Документацията и образците могат да бъдат намерени тук

1- Решение за промяна

Променена документация


Инвестираме във вашето бъдеще!

                                      

Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, УО на ОПРР приема оферти за отдаване под наем на помещения за съхранение на документи на хартиен носител по изпълнение на ОПРР 2007-2013 г. и ОПРР 2014-2020 г.

Документация

Дата на публикуване: 11.11.2015 г.

Крайна дата: 23.11.2015 г., 14:00 ч.

Офертите се приемат в ГД „ПРР“, гр. София, бул. „Тодор Александров“ 109, ет.1, отдел "ПОИП"                                               


Обществена поръчка с предмет: ”Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите”

Документация
Дата на публикуване:  02.10.2015 г.
Крайна дата: 11.11.2015 г.

Отговори на въпроси, постъпили на 08.10.2015 г.

Документация

Протокол 1 от 23.11.2015 г.

Отваряне ценови оферти

Решение за избор на изпълнител


Открита процедура:


Дата на публикуване: 16.11.2011 г.
Крайна дата: 16.01.2012 г.

Отговори на въпроси зададени до 19.12.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 27.12.2011 г.

Отговори на въпроси зададени до 03.01.2012 г.

Отговори на въпроси зададени до 06.01.2012г.


Покана за отваряне и оповестяване на ценови оферти

Решение за възлагане на обществена поръчка за Фонд жилищно обновяване - от 08/02/2012 г.
Последна промяна: 13 Декември 2016 г. 12:41