Неактуални схеми
BG161PO001/4.1-04/2010 - Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини
Начална дата: 01.04.2010
Крайна дата: 06.04.2011
Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини
прочети още
BG161PO001/4.1-05/2011- Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали
Начална дата: 01.02.2012
Крайна дата: 01.10.2013
Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали.
прочети още
BG161PO001/4.2-01/2008 - Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики
Начална дата: 31.07.2008
Крайна дата: 10.04.2009
Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики
прочети още
BG161PO001/5-01/2008 - Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.
Начална дата: 15.04.2008
Крайна дата: 31.12.2013
Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.
прочети още
BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"
Начална дата: 30.01.2013
Крайна дата: 30.04.2013
BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"
прочети още
BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период".
Начална дата: 30.03.2012
Крайна дата: 09.02.2015
Схемата се реализира в рамките на операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР" по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”
прочети още
Обявени са две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020
Начална дата: 17.12.2015
Крайна дата: 23.12.2016
Управляващият орган обявява процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020
прочети още
Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз във връзка с природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.
Начална дата: 07.01.2019
Крайна дата: 31.01.2019
Кандидатстване по схема за предоставяне на БФП със средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.
прочети още
Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност” на Европейския съюз
Начална дата: 20.12.2018
Крайна дата: 04.01.2019
Коментари могат да се изпращат до 30 ноември 2018 г.
прочети още
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура”
Начална дата: 22.12.2017
Крайна дата: 15.05.2018
Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на здравеопазването
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |