Неактуални схеми
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура” - за обсъждане
Начална дата: 30.11.2017
Крайна дата: 11.12.2017
Публикуван е за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура”
прочети още
Съгласуване на проектите на конкретните бенефициенти по процедура BG16RFOP001- 5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” с МТСП
Начална дата: 31.05.2017
Крайна дата: 30.06.2017
Информацията и указанията са изготвени от МТСП и публикувани в сайта на ОПРР 2014-2020 г.
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“
Начална дата: 27.10.2015
Крайна дата: 31.12.2017
Цел на процедурата е подобряване на административния капацитет на 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР -бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“на ОПРР 2014-2020 г.
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
Начална дата: 03.05.2017
Крайна дата: 03.11.2017
Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ с общ бюджет 58 млн.лв.
прочети още
Кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за щетите от бедствията в периода 19-23 юни 2014 г.
Начална дата: 09.03.2015
Крайна дата: 07.04.2015
Заинтересованите страни имат възможност да подадат проектни предложения по фонд „Солидарност“ на ЕС за бедствията от 19 юни 2014 г в срок до 06.04.2015 (понеделник).
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |