Бенефициенти
„Конкретен бенефициент на безвъзмездна помощ” е организация, институция, административна структура и друга подобна, индивидуално посочена в Оперативната програма като единствен субект, който може да подготвя проектни предложения и да получи безвъзмездна помощ за определена дейност (Постановление на МС № 121/31.05.2007, определящо условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд и програма ФАР на Европейския съюз)

Конкретните бенефициенти в ОПРР са:

Министерство на образованието и науката
Министерство на здравеопазването
Министерството на културата
Министерство на труда и социалната политика / Агенция за социално подпомагане
Министерство на труда и социалната политика / Агенция по заетостта
Министерство на вътрешните работи / Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
Агенция „Пътна инфраструктура”
Министерство на икономиката и енергетиката
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

Последна промяна: 18 Юни 2013 г. 10:18