Орган, отговарящ за извършване на плащанията към бенефициентите
Управляващият орган на ОП “Регионално развитие” извършва директни плащания на бенефициентите въз основа на лимитите, определени от отдел „Съкровище” на Сертифициращия орган и на отчетите за разходи, подадени от регионалните отдели на ниво NUTS II. Регионалните отдели няма да имат функции и задължения във връзка с плащанията към бенефициентите.

Последна промяна: 20 Юли 2011 г. 21:06