Местно развитие и сътрудничествоТази приоритетна ос има за цел да допринесе за местното и междурегионално развитие. Основната й характеристика е създаването и подпомагането на инвестиционни инициативи, свързани с местна собственост, формулирани на местно ниво от местните заинтересовани страни и разработени по гъвкав начин за намиране на решения на конкретни местни проблеми. 

Наред с правителството на страната, общините са основният обществен двигател за регионалното и местно развитие в България .

От всичко 264 общини в България 178 са малки и се характеризират с периферен статус. В същото време част от тези общини могат да бъдат определени като общини в неравностойно положение по отношение на местоположение, ниво на развитие и структура на местната икономика. В тази категория попадат периферни, планински, селски, общини в индустриален упадък и други, които изискват по-интензивна подкрепа за развитието им. В повечето случаи малкият размер е в съчетание със или е резултат от неблагоприятни обстоятелства.

ОПРР е насочена към интегрираното регионално развитие и териториалното сближаване в цялата страна. Макар че в България регионалното развитие минава до голяма степен през градското развитие и свързаността с градските възможности, все пак има определени области, в които неагломерационни и сравнително малки общини биха могли да обосноват необходимостта от дребномащабни инвестиции, които са от съществено значение  за тяхната конкурентоспособност и устойчивост.
Ето защо тази приоритетна ос е насочена изключително към общините, които се намират извън градските агломерационни ареали и изпитват остра потребност от инвестиции за стимулиране на развитието си. 

Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност 89 671 387 евро, от които 76 220 679 са европейско финансиране. Общата сума представлява 5,60% от цялата програма.

Дейностите в приоритета са концентрирани в две операции:

Операция 4.1 Дребномащабни местни инвестиции
Операция 4.2 Междурегионално сътрудничество

Последна промяна: 02 Април 2012 г. 13:18