Орган за оценка на съответствието
Функциите на Орган за оценка на съответствието (един за всички оперативни програми) съгласно чл. 71 на Общия регламент  ще се изпълняват от дирекция „Одит на средствата от ЕС” в Министерство на финансите, на база Решение на ЕК от Август 2006г. Дирекция „ Одит на средствата от ЕС”  отговаря за оценката на системите за финансово управление и контрол на оперативните програми и дава становище относно тяхното съответствие с предвиденото в Регламент 1083/2006г. 

При извършване на оценката на съответствието (включително разработването на методология, провеждането на одити за оценка на съответствието и изработването на доклади) по оперативните програми, дирекция „Одит на средствата от ЕС” ще се подпомага от външни експерти/одитори.

Последна промяна: 20 Юли 2011 г. 21:05