Регионална и местна достъпност
Целта на тази приоритетна ос е да се подобри качеството на живот и работна среда чрез по-добър достъп и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчивото развитие. Това ще бъде постигнато чрез подобряване на инфраструктура, свързана с транспортните, комуникационните, информационните и газоснабдителните мрежи. 

Обединяването на територията на страната чрез по-добра достъпност и мобилност се явява фактор от решаващо значение за повишаване на регионалната конкурентоспособност, развитието и създаването на работни места. Тази интеграция е силно зависима от няколко основни инфраструктури – второкласните пътища, телекомуникациите и газоразпределителната мрежа.

Тази приоритетна ос е в подкрепа на изпълнението на два от приоритетите на НСРР: Приоритет 1 “Подобряване на базисната инфраструктура” и Приоритет 4 “Подкрепа за балансирано териториално развитие”, като се съгласува и допълва с ОП „Транспорт”, ОП „Административен капацитет” и Програмата за развитие на селските райони.

Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност 400 318 689 евро, от които 340 270 886 са европейско финансиране. Общата сума представлява 25,00% от цялата програма.

Специфичната цел на приоритета е да се повиши достъпността и връзките в рамките на градските агломерационни ареали, между градските агломерационни ареали, техните периферии и съседните слабо урбанизирани райони.

Дейностите по приоритетната ос са съсредоточени в 3 операции:

Операция 2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура
Операция 2.2 Информационни и комуникационни мрежи и услуги
Операция 2.3 Достъп до устойчиви и ефикасни енергийни ресурси

Последна промяна: 02 Април 2012 г. 13:16