Сертифициращ орган
Сертифициращият орган СО (Дирекция Национален фонд в Министерство на Финансите)  е отговорен за изготвянето и представянето на декларация за разходите и исканията за плащане, както и за получаването на средствата от Комисията. 

    В съответствие с Регламент (EC) № 1083/11.07.2006 г. СО отговаря за:
 
• Изпращането до Комисията на актуализирани прогнози на исканията за плащане за текущата година, прогноза за следващата година и сертифицирани декларации за разходите и исканията за плащане в електронен формат; 

• Сертифициране на декларациите за разходи, действително платени по ОПРР, които се базират на надеждни счетоводни системи и на подлежащи на проверка доказателствени документи; 

• Удостоверяване, че декларираните разходи отговарят както на действащите правила на Общността, така и на националните правила и са направени във връзка с изпълнението на дейности, избрани за финансиране в съответствие с критериите, приложими по отношение на програмата; 

• Осигуряване, за целите на сертифицирането, получаването на адекватна информация от Управляващия орган по отношение на процедурите и проверките, извършени във връзка с разходите, включени в документите за разходи; 

• Отчитане предвид целите на сертифицирането на резултатите от всички одити, извършени от или под отговорността на Одитиращия орган;

• Поддържане на счетоводни записи в електронен формат за разходите, декларирани пред Комисията;

• Водене на сметка за сумите, подлежащи на възстановяване и за отписаните суми след анулирането на цялата или на част от помощта по операцията. Възстановените суми трябва да се върнат в общия бюджет на Европейския съюз преди закриването на оперативната програма, като бъдат приспаднати от следващата декларация за   разходите;

• Осигуряване възможно най-бързо и в пълен размер получаване на плащането от Структурните фондове или Кохезионния фонд от крайните бенефициенти на базата на искането за плащане, представяна редовно от УО;

Последна промяна: 20 Юли 2011 г. 21:02