Техническа помощЕфективното управление и изпълнение на ОПРР изисква особено внимание по отношение на мерките за техническа помощ, за да се отговори на основните потребности от подкрепа при координирането на програмата и да се укрепи капацитетът на административните структури, участващи в изпълнението на програмата, както се посочва в чл. 46 на Общия регламент.

Първият период на прилагане на СФ е истинско предизвикателство както за УО (включително за регионалните му отдели), така и за крайните бенефициенти, като техническата помощ е от голямо значение, особено през първата година от изпълнението на ОПРР.

Целта на приоритетна осТехническа помощ” е да се осигури безпрепятствено изпълнение, наблюдение, оценка, публичност и контрол на програмата, и по този начин - високо ниво на усвояване на фондовете от ЕС. Поради обхвата и броя на потенциалните бенефициенти мерките за публичност и информираност са от особено значение.

Специфичната цел на приоритета е подкрепата за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от СФ. 

Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност 54 123 087 евро, от които 46 004 624 са европейско финансиране. Общата сума представлява 3,38% от цялата програма.


Дейностите по приоритета са концентрирани в три операции:

Операция 5.1
Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол 
Операция 5.2 Комуникация, информация и публичност 
Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР

Последна промяна: 02 Април 2012 г. 13:18