Устойчиво и интегрирано градско развитие

Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие е насочена към широк кръг от интервенции с цел подобряване на конкурентоспособността на градовете и градските територии и по-специално  - осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си, които създават възможности едни на други и на прилежащите им извънградски територии. 

По този приоритет от особена важност е да се повиши привлекателността и конкурентоспособността на градовете, да се осигури добро качество на живот и достъп до основни услуги в тях, като се има предвид опазването на екологичния им потенциал. 
   
Публичните инвестиции ще бъдат насочени към обновяване и разширяване на основната градска инфраструктура, която ще поддържа градските райони,като центрове за сближаване и растеж.

Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност 839 067 973 евро, от които 713 207 777 са европейско финансиране. Общата сума представлява 52,40% от цялата програма.

   По приоритетна ос 1 ще се подкрепят следните операции:

Операция 1.1: Социална инфраструктура
Операция 1.2: Жилищна политика
Операция 1.3: Подобряване на физическата среда и превенция на риска
Операция 1.5: Системи за устойчив градски транспорт

Последна промяна: 17 Август 2012 г. 15:48