Устойчиво развитие на туризма


Туризмът се счита за един от важните сектори на българската икономика. Неговият потенциал се доказва от приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и от създаването на работни места. Високата териториална концентрация обаче, в съчетание с еднообразието на продукта и пропуските в маркетинга на туристическите дестинации, намаляват шансовете досегашният темп на растеж да продължи в средносрочна и дългосрочна перспектива. Настоящата  тенденция на развитие крие значителни екологични, социални и икономически рискове за вече свръхразвитите курорти.

Приоритетната ос е в съответствие със Стратегическите насоки на Общността за сближаване, където туризмът се счита за една от мерките за насърчаване на икономическия растеж, а опазването на историческото и културно наследство - като потенциал за развитие на туризма. Стратегическите насоки подчертават също ролята на туризма в развитието предимно на селските региони и необходимостта от интегриран подход към качеството, съсредоточен върху удовлетворяване на потребителите и основан върху икономическите, социалните и екологичните измерения на устойчивото развитие. 

Специфичната  цел на приоритета е повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.

Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност 218 093 623 евро, от които 185 379 580 са европейско финансиране. Общата сума представлява 13,62% от цялата програма.

Дейностите по приоритета са концентрирани в 3 операции:

Операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
Операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
Операция 3.3 Национален туристически маркетинг

Последна промяна: 02 Април 2012 г. 13:17