Звено за вътрешен одит
Звеното за вътрешен одит в Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява функции, свързани с вътрешния одит на всички структури, дейности и процеси, осъществявани от министерството, включително и на структурите, които управляват фондовете на ЕС (Управляващия орган на ОП “Регионално развитие”, Изпълнителните агенции ФАР и ИСПА). 

Звеното е на пряко подчинение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и отговаря пред него. Функциите на това звено се подчиняват на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Звеното за вътрешен одит ще извършва вътрешни одити за целите на ОП “Регионално развитие” и ще изпраща копия от докладите си на Ръководителя на УО на ОПРР, както и на Одитиращия орган в Министерството на финансите.

Последна промяна: 20 Юли 2011 г. 21:04