Структура на управление
Основните структури отговорни за изпълнение на програмата са:

   1. Управляващия орган – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, носи цялата отговорност за надеждното изпълнение на програмата съгласно изискванията на европейското законодателство и осъществява цялостно наблюдение, финансово управление и контрол на средствата по програмата. Той делегира функции и задачи на изпълняващите звена в центровете на районите за планиране
        • На регионално ниво Управляващият орган изпълнява своите функции чрез 6 регионални отдела, намиращи се в центровете на Районите на ниво NUTS II. Регионалните отдели не са междинни звена по смисъла на чл. 2(6) на Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006, тъй като те не са самостоятелни юридически лица, а са част от Управляващия орган на ОПРР - ГД „Програмиране на регионалното развитие” при МРР. Те са на пряко подчинение на Ръководителя на УО (Главен Директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие”).  

  2. Сертифициращият орган е органът който приема и проверява обобщените искания за плащания от Управляващия орган изпраща искане до Европейската комисия за осребряване на направените плащания. Този орган ще е Национален фонд в Министерство на финансите; 

   3. Националният одитиращ орган извършва одити за проверка на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на оперативната програма. Той прави и одити по операциите на базата на извадковия принцип за проверка на направените разходи и др. Този орган е Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" към Министерство на Финансите.

   4. Комитета за наблюдение е върховния орган, който наблюдава изпълнението на програмата. Той се председателства от Ръководителя на УО на ОПРР и се свиква поне 2 пъти годишно. Във състава му влизат министерства, агенции, държавни ведомства, сдружения на общини, регионалните съвети за развитие и социално-икономически партньори имащи отношение към интервенциите и дейностите финансирани от програмата

Последна промяна: 03 Февруари 2015 г. 20:06