Актуална информация за ОПРР 2014-2020
17.10.2019 г.
Публикувана е Отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 - 17.10.2019 г.

07.10.2019 г.
Публикувано е изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.002

03.10.2019 г

Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие актуална към 03.10.2019 г.

02.10.2019 г.Публикуван е Социално-икономически анализ на районите в Република България – етап 2

18.09.2019 г.
17.09.2019 г.
Публикувано е Постановление № 202 от 15 август 2019 г., с което е изменена Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г.

11.09.2019 г.


05.09.2019 г.
Публикувана е Таблица №1 към наоски за кандидатстване по процедура "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"

26.08.2019 г.

Публикувани са Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 26.08.2019 г.

Над 50 снимки по кампанията на МРРБ „Моят град е моята крепост“. Паркове, площади и детски градини най-оценявани от гражданите

22.08.2019 г.
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" актуална към 22.08.2019 г.

12.08.2019 г.
Публикувана е покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г.

09.08.2019 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-904/09.08.2019 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0007 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3”, с бенефициент община Ловеч.

01.08.2019 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-892/01.08.2019 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение № BG16RFOP001-1.004-0007 „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим”, с бенефициент община Бургас.

23.07.2019 г.
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"актуална към 23.07.2019 г.

12.07.2019 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-804/08.07.2019 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.009-0005 „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново”, с бенефициент община Велико Търново.

11.07.2019 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-813/11.07.2019 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.036-0005 „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов”, с бенефициент община Свищов.

04.07.2019 г.

Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"актуална към 04.07.2019 г.

02.07.2019 г.

28.06.2019 г.

25.06.2019 г.


12.06.2019 г.
Публикувани са насоки за определяне на финансови корекции относно финансирани от ЕС разходи за несъответствия с приложимите правила за обществени поръчки


10.06.2019 г.

06.06.2019 г.

05.06.2019 г.
Публикувани са:


15.05.2019 г.

14.05.2019 г.
Публикувани са Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 13.05.2019 г.

Публикувани са УКАЗАНИЯ ВЪВ  ВРЪЗКА  С   ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА  ДОГОВОРИ   ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА  ФИНАНСОВА  ПОМОЩ  ПО  ФОНД „СОЛИДАРНОСТ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

13.05.2019 г.
Публикувана  е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация към 13.05.2019 г. за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедурата, както и за инвестиционните приоритети, по които могат да се подават проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.

02.05.2019 г.
Публикувана  е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация  за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедурата, както и за инвестиционните приоритети, по които могат да се подават проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.


25.04.2019 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020г., Инструкцията за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 г. относно отчитане на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020 - част I и II и пакета документи, свързани с изпълнение на договорите за предоставяне на БФП. Актуализацията е свързана с промяна на наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 2014-2020 г.

24.04.2019 г.

УО на ОПРР и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, в изпълнение на Финансовото споразумение за подкрепата чрез финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, утвърдиха изменени Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР. Предмет на изменението е включването на механизъм за координация на отчитането, мониторинга и верификацията на проекти с комбинирано финансиране на ФИ с БФП.

17.04.2019 г.
ЕК одобри проект за морско пространствено планиране с водещ партньор МРРБ


Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация към 15.04.2019 год. за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедурата, както и за инвестиционните приоритети, по които могат да се подават проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.

Информацията е налична в меню „Актуални процедури“, под меню „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

12.04.2019 г.

Публикувани са Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 12.04.2019 г.

08.04.2019 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация към 05.04.2019 год. за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедурата, както и за инвестиционните приоритети, по които могат да се подават проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.

04.04.2019 г.

Публикувани са Отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 - 01.04.2019 г.

Публикувани са изнесените презентации на проведеното от Управляващия орган информационен ден за общините-бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на тема „Общински планове за развитие и подкрепа за градски проекти през настоящия и следващия програмни периоди“

25.03.2019 г.
Публикувано е ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.002 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-2“ - актуализация към 21.03.2019 г.

22.03.2019 г.
Публикувани са Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 22.03.2019 г.

21.03.2019 г.
Публикувана е актуализирана ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"

14.03.2019 г.
Публикувано е ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.002 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“ – актуализация към 13.03.2019 г.

Публикувани са утвърдени Методически насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (изменение от м. март 2019 г.)

13.03.2019 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 - 04.03.2019 г.

06.03.2019 г.
Публикувана е Aктуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г. от месец февруари 2019 г.

Публикувани са изменени Насоки за кандидатсване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”, както следва:

Публикувани са Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 06.03.2019 г.

28.02.2019 г.
Публикувана е информация за предстоящото 13-то  заседание на КН на ОПРР 2014-2020 в град Пловдив на 28 февруари и 1 март 2019 г.

27.02.2019 г

Публикувано е Решение № РД-02-36-272/25.02.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0027 „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“, с бенефициент община Своге.

19.02.2019 г

Публикувани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1:

1. Актуализирани Вътрешни детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, от месец февруари 2019 г.
- Пакет 1;
- Пакет 2.

2. Актуализирана Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., от месец февруари 2019г.

18.02.2019 г.

07.02.2019 г.

28.01.2019

Публикувано е Решение № РД-02-36-130/25.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0025 „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе: - един център за грижа за лица с психични разстройства; - един център за грижа за лица с различни форми на деменция“, с бенефициент община Русе.

25.01.2019 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-126/24.01.2019 г. за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“

Публикувано е Решение № РД-02-36-127/24.01.2019 г. за отказ от предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“

24.01.2019 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-101/21.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0030 „Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас”, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“.

Публикувано е Решение № РД-02-36-100/21.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0029 „Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна”, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“

Публикувано е Решение № РД-02-36-99/21.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0028 „Лот 28 Път II-62 Клисура - Самоков от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София”, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура


Публикувано е Решение № РД-02-36-98/21.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0027 „Лот 27 Път II-62 Дупница-Клисура от км 42+2632 до км 59+07166, с обща дължина 16,80846 км, област Кюстендил”, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“

23.01.2019 г.

22.01.2019 г.
21.01.2019 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-85/18.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0026 „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, с бенефициент община Струмяни

Публикувано е ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.002 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“ – актуализация към 21.01.2019


16.01.2019 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-69/15.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0006 „Интегриран модел за управление на градската мобилност - І етап“, с бенефициент община Бургас.


15.01.2019 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-53/14.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0011 "Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, с бенефициент община Казанлък

Решение № РД-02-36-52/14.01.2019 г. на РУО на ОПРР 2020 за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0008 „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“, с бенефициент община Нови Пазар.


11.01.2019 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-42/11.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0019 „Алтернатива за живот“, с бенефициент община Търговище

Публикувано е Решение № РД-02-36-37/10.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0004 „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“, с бенефициент община Велико Търново.

Решение № РД-02-36-38/10.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0021 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“, с бенефициент община Перник.


09.01.2019 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-26/08.01.2019 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0022 „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, с бенефициент община Габрово.


07.01.2019 г.
Публикувани са Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” на Европейския съюз по Заявление, регистрирано под номер 2018BG16SPO001.


27.12.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1627/19.12.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0015 „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен", с бенефициент община Сливен

Публикувано е Решение № РД-02-36-1606/14.12.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0002 „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост – гр. Малко Търново“, с бенефициент община Малко Търново

21.12.2018 г.
Публикувани са изменени Насоки по кандидатстване по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, както следва:20.12.2018 г.
Публикуван е проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Заинтересованите страни имат възможност да отправят коментари по публикуван изменен проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на БФП със средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.

17.12.2018 г.


07.12.2018 г.
Актуализирана е  Инструкцията за определяне на структурата и състава на междинните звена по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по ПО 1

Европейската комисия одобри промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020:

Важно!

Управляващият орган на ОПРР обръща внимание на всички свои бенефициенти, които съгласно клаузите на сключените административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекти по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са администратори на минимална/държавна помощ в качеството си на такива следва да актуализират данните за реално получената помощ в информационната система „Регистър на минималните помощи“ на Министерство на финансите (http://minimis.minfin.bg/) в срок и по реда, определени в Закона за държавните помощи и Правилника за неговото прилагане.


5.12.2018 г.
Публикувано е Решение РД-02-36-1560/05.12.2018 г. на РУО за одобряване на проектно предложение номер BG16RFOP001-5.002-0024 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“, с бенефициент община Смолян

Публикувано е Решение РД-02-36-1542/04.12.2018 г. на РУО за одобряване на проектно предложение номер BG16RFOP001-5.002-0010 „Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра“, с бенефициент община Силистра

5.12.2018 г.
Публикувана е информация за провеждане на Годишното информационно събитие на ОПРР 2014-2020 г. за 2018 г. на 5.12.2018 г. в НДК

30.11.2018 г.
Управляващият орган на ОПРР проведе информационна кампания за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ - на 09 октомври в гр. Видин, на 11 октомври в  Казанлък, на 24 октомври в Сливен, на 01 ноември в гр. Велики Преслав, на 20 ноември в Свищов и на 23 ноември в Кърджали.

28.11.2018 г
.
Публикувано е Решение № РД-02-36-1488/19.11.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0005 „Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца“, с бенефициент община Враца

26.11.2018 г
.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 13.11.2018 г.

23.11.2018 г.
Публикуван е проект на Изисквания за кандидатстване по фонд Солидарност на ЕС

19.11.2018 г.

Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 16.11.2018 г.

16.11.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 12.11.2018 г.

14.11.2018 г.
Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г.

12.11.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 31.10.2018 г.

09.11.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1445/08.11.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.011-0006 „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, с бенефициент община град Добрич.

02.11.2018 г.
Публикувана е новина във връзка проект на изменени Насоки за кандодатсване по процедура "Изпълнение на Интергирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"

Публикувано е Решение № РД-02-36-1361/22.10.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0001 „Създаване на подходящи  условия за подкрепа в общността чрез изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в град Хасково“, с бенефициент община Хасково.

Публикувано е обявление за сключени договори по процедура BG16RFOP001-1.039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020” - актуализация към 22.10.2018 г.

01.11.2018 г.

Публикувана е информация за Дискусия за обсъждане на предлаганите промени в Закона за регионалното развитие.

29.10.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 12.10.2018 г.

24.10.2018 г.

Публикувани са oтговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 15.10.2018 г.

23.10.2018 г.
Подписване на договор за обновяване и модернизиране на 237 обекта на спешната медицинска помощ в страната със 163,5 млн.лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

22.10.2018 г.
18.10.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-1319/17.10.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0054 “Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2” с бенефициент Министерство на здравеопазването.

09.10.2018 г.
Публикувана е новина за одобрения първи голям проект по ОПРР 2014-2020 г. за интегриран градски транспорт на Столична община

05.10.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1234/03.10.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.031-0006 „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“, с бенефициент община Силистра.

03.10.2018 г.

Публикуване са изнесените презентации на проведените от Управляващият орган две работни срещи-обучения с представителите на Междинните звена и бенефициентите по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” в периода 01-02.10.2018 г. в гр. София.

27.09.2018 г.
Публикувани са Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес.

25.09.2018 г.
Стартират инвестициите чрез финансови инструменти в ключови направления на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

18.09.2018 г.

17.09.2018 г.

14.09.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 28.08.2018 г.

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Указания за бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г., за най-често допусканите пропуски и грешки при подготовка на проектни предложения. Указанията представят обобщена информация за допускани пропуски и грешки от стана на бенефициентите с оглед  подобряване качеството на подаваните проектни предложения по ПО1.

13.09.2018 г.
Публикувани са отговорина въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градсковъзстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 -10.09.2018 г.

11.09.2018 г.

Публикувана е Актуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г. от месец септември 2018 г.

07.09.2018 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува актуализирани Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г., Инструкцията за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 г. относно отчитане на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020 - част I и II и пакета документи, свързани с отчитане на разходи по искания за плащане. Актуализацията е свързана с промяна на наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 2014-2020 г.

05.09.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-1043/05.09.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.022-0003 „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян” с бенефициент  община  Смолян.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1044/05.09.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0006 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2”, с бенефициент община Ловеч.

04.09.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-1036/03.09.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.031-0005 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра”, с бенефициент община Силистра.

31.08.2018 г.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството получи предварителен доклад за затваряне на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013!

30.08.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 ”ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, актуални към 30.08.2018 г.

29.08.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1017/29.08.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.036-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов”, с бенефициент община Свищов.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1016/29.08.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.005-0005 “Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“, с бенефициент община Русе.

27.08.2018 г.
Публикувано е Решение №РД-02-36-943/21.08.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души” с бенефициент община Перник.

22.08.2018 г.
Удължава се срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Новият срок за подаване на проектното предложение от общините бенефициенти по процедурата е 01.10.2018 г.10.08.2018 г.

09.08.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 03.08.2018 г.


08.08.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 ”ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, актуални към 08.08.2018 г.

07.08.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 03.08.2018 г.


03.08.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 25.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 31.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 ”ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, актуални към 03.08.2018 г.

02.08.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 31.07.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-909/01.08.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ на община Пловдив.

31.07.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-901/31.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания” с бенефициент Министерство на здравеопазването

30.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 25.07.2018 г.


26.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 25.07.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-873/26.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“, с бенефициент община Варна.

25.07.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-864/25.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.023-0003 „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“, с бенефициент община Разград.

Публикувано е Решение № РД-02-36-863/25.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.023-0004 “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“, с бенефициент община Разград.


19.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 19.07.2018 г.


18.07.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-819/17.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0036 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията” с бенефициент община Севлиево.


17.07.2018 г.
Публикувано е изменение на приложения по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“

12.07.2018 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 изпрати за нотификация към Европейската комисия (ЕК) проект „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II“ на Столична община.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 06.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 ”ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, актуални към 12.07.2018 г.

11.07.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-768/10.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.035-0005 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради”, с бенефициент община Петрич.

Публикувана е актуализирана Декларация за липса на конфликт на интереси и поверителност при оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, от месец юли 2018 г.

10.07.2018 г.
Публикувани изменения на приложения по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“


10.07.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 ”ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, актуални към 10.07.2018 г.

09.07.2018 г.

Важна информация за бенефициентите по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

06.07.2018 г.

Изменени са приложения по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“:


Публикувано е ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА“ - актуализация към 03.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 ”ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, актуални към 05.07.2018 г.


05.07.2018 г.
Представяне на актуална информация относно Регистрирани нередности и наложени финансови корекции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. към 05.07.2018 г.

04.07.2018 г.
Изменени са приложения по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инвраструктура“:

03.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 19.06.2018 г.

Публикувано е ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020” - актуализация към 03.07.2018 г.

02.07.2018 г.

Публикувани са:


26.06.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени до 13.06.2018г.

Актуализиран е пакетът документи за отчитане изпълнението по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.

Публикувано е ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г, ПРИОРИТЕТНА ОС 8 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020” - актуализация към 26.06.2018 г.

19.06.2018 г.

На 20 юни 2018 г., в хотел „Рамада“, гр. София, ще се проведе обучение  по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”, Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

15.06.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 04.06.2018 г.

13.06.2018 г.
Публикувани са:
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 13.06.2018 г.
Публикувани са:
12.06.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 08.06.2018 г.


11.06.2018 г.

Решение № РД-02-36-628/11.06.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на бюджетна линия BG16RFOP001-8.002-0005 „Бюджетна линия на сектор Стратегическо планиране и програмиране“ с бенефициент ОУ на ОПРР – ГД СППРР, чрез отдел „Стратегическо планиране и договаряне“, сектор „Стратегическо планиране и програмиране“.

07.06.2018 г.

Решение № РД-02-36-594/01.06.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0004 „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница, община Дупница“, с бенефициент община Дупница

04.06.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-596/04.06.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.001-0001 „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”  с бенефициент Столична община.

Одобрено е проектно предложение на Столична община по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по ОПРР 2014-2020

Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 25.05.2018 г.


30.05.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-559/29.05.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0046 „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в община Перник“, с бенефициент община Перник

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 30.05.2018 г.

29.05.2018
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 15.05.2018 г.

22.05.2018
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 22.05.2018 г.

18.05.2018

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 18.05.2018 г.

Публикувано е решение № РД-02-36-498/18.05.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0053 „Подкрепа за деинституционализацията в oбщина Перник чрез изграждане на наблюдавано жилище ” с бенефициент община Перник“, с бенефициент община Перник

17.05.2018 

Публикувано е решение № РД-02-36-458/14.05.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0004 „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас“, с бенефициент община Бургас

16.05.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 15.05.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 30.04.2018 г.

Министерският съвет одобри промяна в Методологията за преразпределяне на ресурса по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020:

1. Решение № 316 от 10 май 2018 г.

2. Одобрена Методологията за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Срокът за постигане на индивидуалните етапни цели на всяка община – бенефициент до 2018 г., в който тя трябва да има верифицирани от УО на ОПРР 2014-2020 средства в размер на 20% от общия размер на БФП, се променя от 30-ти юни 2018 г. на 30-ти септември 2018 г.

09.05.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 09.05.2018 г.

08.05.2018 г.
Публикувани са Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 ”ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, актуални към 04.05.2018 г.

04.05.2018г.

Публикувано е решение № РД-02-36-425/03.05.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“ с бенефициент община Перник

04.05.2018г.

Публикувано е решение № РД-02-36-427/04.05.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0003 „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. Гозница гр. Ловеч“, с бенефициент община Ловеч.

02.05.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 г. – 20.04.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура", получени в периода 07.03.2018 г. - 30.04.2018 г.

30.04.2018 г.
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура „Развитие на туристически атракции”. Крайният срок за кандидатстване е 31.12.2021 г.

26.04.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-374/24.04.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.001-0003 „Възстановяване на Западен парк - представителна част, гр. София”  с бенефициент община Столична община.

Публикувано е Решение РД-02-36-372/24.04.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер № BG16RFOP001-1.030-0006 „Изграждане на Център за работа с деца на улицата“ с бенефициент община Кюстендил.

25.04.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 25.04.2018 г.

23.04.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-370/23.04.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0051 „Резидентни услуги за деца и младежи” с бенефициент община Благоевград.

Публикувано е Решение № РД-02-36-367/23.04.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.025-0004 „Образователна инфраструктура“ - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, с бенефициент община Асеновград.

17.04.2018 г.
На 25.04.2018 г., ще се проведе Кръгла маса за публично обсъждане на предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2) в Република България.

16.04.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 – 03.04.2018 г.

11.04.2018 г.
Публикувана е обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на техническо оборудване за провеждане на аудио и видео комуникации със заинтересовани страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.“
Документацията за обществената поръчка
може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/22-18-033/ 

05.04.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 – 30.03.2018 г.

04.04.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-310/03.04.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0007 „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград“ на община Благоевград;

03.04.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-302/02.04.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.034-0002 „Обновени градски пространства в град Лом” с бенефициент община Лом

30.03.2018 г.
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“. Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020, с общ бюджет 41,4 млн. лв. и с допустими кандидати - общини, включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.08.2018 г.

27.03.2018 г.
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”

26.03.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-274/26.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0045 „Подай ръка“ на община Ботевград.

23.03.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-268/23.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0052 „Подай ръка!” на община Дупница.

Публикувано е Решение № РД-02-36-262/22.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0050 „Най-доброто за децата“ – част 2 на община Стара Загора.

20.03.2018 г.
Публикувани са Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 – 12.03.2018 г.

16.03.2018 г.

Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ проведе информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
Презентации:
15.03.2018 г.
Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ проведе обучение на тема „Най-често допускани грешки при подготовка и подаване на искане за плащане; Верификация на разходите по искане за плащане“
Презентации:


14.03.2018 г.
Публикувани са Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура”

Публикувано е Решение № РД-02-36-215/13.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.024-0003 „Интегриран градски транспорт на град Казанлък" - Етап 1“ с бенефициент община Казанлък.

13.03.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-210/12.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ „Полиция“ - гр. Ловеч и помещения, заети от ДА „Технически операции“ - сектор Ловеч“, с бенефициент община Ловеч.

Публикувано е Решение № РД-02-36-209/12.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0005 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“, с бенефициент община Ловеч.

Публикувано е Решение № РД-02-36-206/9.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.037-0005 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград“ на община Велинград.


09.03.2018 г.
Публикувани са документите от единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 06.02.2018 г. в гр. София.

08.03.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 20.02.2018 г.

07.03.2018 г.
Публикуван е Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган при одитите за приключване на оперативните програми за програмен период 2007 - 2013 г. - изготвен от ИА „Одит на средствата от ЕС“. В приложение е представено обновено обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им.:
Анализ на грешките в обществени поръчки от одитите по приключване


06.03.2018 г.
Публикувана е документация за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистична подкрепа за организиране и провеждане на събития за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
Вид на поръчката: услуги
Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП
Прогнозна обща стойност: 1 000 000,00  лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-018/  
Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

26.02.2018 г.
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”

Публикувана е актуална информация за сключени договори по процедура „BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по ПО 5 на ОПРР 2014-2020

23.02.2018 г.
Публикуван е проект на Насоки по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“

22.02.2018 г.
Публикувано е обявление за сключени договори по процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” – с актуализация към 22.02.2018 г.

21.02.2018 г.
Подписване на договори на стойност 151 млн.лв за 4 проекта на Столична община по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

20.02.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-155/19.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0039 „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца - Силистра“ на Община Силистра.

Публикувано е Решение № РД-02-36-154/19.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0014 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен” на община Сливен.

19.02.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-148/16.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0048 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община” на Столична община.

16.02.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 07.02.2018 г.

14.02.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-125/13.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0049 „Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 2”  на община  Враца.

13.02.2018 г.
Публикувано е Решение №РД-02-36-124/12.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0030 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“ на Столична община.

Публикувано е Решение № РД-02-36-123/12.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0033 „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца” на община Велико Търново.

Публикувано е Решение № РД-02-36-122/12.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0031 „Сигурност в общността” на община Търговище.

08.02.2018 г.
Публикуван е Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от УО на ОПРР по процедури, възлагани в изпълнение на ОПРР 2014-2020 г.

07.02.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-119/07.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0026 „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“ с бенефициент община Бургас.

06.02.2018 г.

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 публикува резултатите от проверките, извършени в рамките на процеса по верификация на заявените разходи по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с цел да бъде използвана като инструмент за запознаване с подхода при налагане на финансови корекции, базиран на подхода на Одитния орган и Европейската комисия.
02.02.2018 г.
Публикувана е актуализирана Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

01.02.2018 г.
Публикувана е информация и презентация от проведеното обучение за бенефициенти, във връзка с изменените Насоки за кандидатстване по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, проведено в гр. София на 23.01.2018 г.

31.01.2018 г.
Публикувани са изменени Указания за директно предоставяне на БФП по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“

Публикувани са Въпроси и отговори по процедура за БФП № BG16RFOP001-1.001-039  "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", получени в периода 10.02.2017 г.- 24.01.2018 г.

30.01.2018 г.
Публикувани са Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020г., Инструкция за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 г. относно отчитане на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020 - част I и II, пакет документи, свързани с отчитане на разходи по искания за плащане

29.01.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-75/29.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0009 „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“ на община Благоевград.

24.01.2018 г.
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ е публикуван за обсъждане

22.01.2018 г.
Актуализирани са Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена (МЗ) и Вътрешните детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” и приложенията към тях.

Публикувано е Решение № РД-02-36-55/19.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.001-0002 „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София” с бенефициент Столична община.

18.01.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-41/18.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0017 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ на община Ловеч

Публикувано е Решение № РД-02-36-40/18.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование“ на община Монтана

17.01.2018 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. организира работна среща на 23.01.2018 г. в гр. София във връзка с изменените Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и актуализираните приложения към тях.
Работната среща ще се проведе от 9:00 часа в хотел „Рамада“, зала „Рубин“, гр. София.
В работната среща могат да се включат до 3-ма експерти от Община, като поне един от тях следва да е представител на Междинното звено.
Моля да се регистрирате за участие до 12:00 часа на 19.01.2018 г. на следния линк:
http://mercury-bg.com/oprr-23-01/

15.01.2018 г.
, Публикевани са:
Решение № РД-02-36-26/15.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0025 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково“ с бенефициент община Хасково.

Решение № РД-02-36-25/15.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0027 „Социална инфраструктура за услуги за деца“ с бенефициент община Благоевград.

Решение № РД-02-36-18/10.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0015 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“ с бенефициент община Пловдив.


Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02 – 21.12.2017 г.

11.01.2018 г.
Считано от 12.01.2018 г. цялата кореспонденция и документация с Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., следва да бъде адресирана до г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР, като адресът за изпращането й остава непроменен – 1303, гр. София, бул. „Тодор Александров“ №109 -115.

10.01.2018 г.
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на пакетът документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Публикувано е Решение № РД-02-36-17/10.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0029 „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“ с бенефициент община Габрово.

08.01.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-8/05.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0021 "Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство“ на община Исперих

04.01.2018 г.


03.01.2018 г.


28.12.2017 г.


Публикувано е Решение № РД-02-36-1373/28.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0044 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца, чрез създаване на нови социални услуги - Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания“ с бенефициент община Самоков.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1370/22.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0042 „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил–гарант за устойчив модел за деинституционализация“, с бенефициент община Кюстендил.

22.12.2017 г.

13.12.2017 г.

12.12.2017 г.


08.12.2017 г.
Публикувани са:
Решение № РД-02-36-1301/06.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0038 „Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница” с бенефициент община Дупница

Решение № РД-02-36-1303/06.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.006-0003 „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза“ с бенефициент община Стара Загора
 
Решение № РД-02-36-1309/06.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.031-0004 „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ - гр. Силистра“, с бенефициент община Силистра

06.12.2017 г.


04.12.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-1292/01.12.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0012 „Най-доброто за децата“ с бенефициентна община Стара Загора

Публикувано е Решение № РД-02-36-1293/01.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0028 “Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев- гр. Берковица“ на община Берковица


30.11.2017 г.
Публикуван е за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура”

Публикувано е Решение № РД-02-36-1283/30.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложение номер BG16RFOP001-5.001-0011 „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства „Надежда“ гр. Харманли”  с бенефициент община Харманли

Публикувано е Решение № РД-02-36-1284/30.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0040 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства”  с бенефициент община Бяла Слатина


24.11.2017 г.

22.11.2017 г.

21.11.2017 г.

20.11.2017 г.


Публикувано е Решение № РД-02-36-1247/17.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални услуги в община Белоградчик“ с бенефициент община Белоградчик

Публикувано е Решение № РД-02-36-1248/20.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe BG16RFOP001-5.001-0020 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“ с бенефициент община Петрич

Публикувано е Решение № РД-02-36-1249/20.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0034 „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания /ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/“ с бенефициент община Созопол

16.11.2017 г.

Публикуван е Годишендоклад за изпълнение на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. за 2016 г./ Annual report on implementation of Operational Programme „Regions inGrowth“  2014 – 2020. Reporting period: 2016.

Публикувано е Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнение на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. за 2016 г. / Citizen's Summary of Annual report on implementation of Operational Programme „Regions in Growth“  2014 – 2020. Reporting period: 2016.


15.11.2017 г.
Публикувано е Решение РД-02-36-1232/16.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0037 „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“  с бенефициент община Казанлък.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1208/10.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0005 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Карнобат“, с бенефициент община Карнобат.

13.11.2017 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1219/13.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!“, с бенефициент община Елин Пелин.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1218/13.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0010 „Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване на съществуващите „Дневен център за деца с увреждания” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” в община Павликени“, с бенефициент община Павликени.


Публикувано е Решение № РД-02-36-1214/13.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0035 „Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“, с бенефициент община Долни чифлик.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1216/13.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложение номер BG16RFOP001-5.001-0024 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за децата в Община Нови пазар” с бенефициент община Нови пазар.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1217/13.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0019 „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград”  с бенефициент община Асеновград.

03.11.2017 г.

24.10.2017 г.

23.10.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-1155/20.10.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“, с бенефициент община Троян.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1154/20.10.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0041 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Елхово“, с бенефициент община Елхово.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1153/20.10.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0001 „Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав“, с бенефициент община Велики Преслав.

06.10.2017 г.

4.10.2017 г.
 
29.09.2017 г.

26.09.2017 г.
Публикувана е новина във връзка с проведена работна среща на УО на ОПРР с бенефициенти на ОПРР 2014-2020 г. на 26.09.2017 г.21.09.2017 г.
Публикувано е Решение РД-02-36-1035/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.023-0002 „Ремонт, обновяване на материално- техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ на община Разград.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1032/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“  с бенефициент община Велико Търново.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1037/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.015-0001 „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“ на община Сливен.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1031/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер № BG16RFOP001-1.034-0001 „Модернизирана образователна инфраструктура град Лом“ с бенефициент община Лом.

19.09.2017 г.15.09.2017 г.
Публикувана е 18-месечната програма за председателството на Съвета на ЕС на Триото Естония - България - Австрия в областта на териториалното сближаване и градски въпроси.

Публикувана е документация за обществена поръчка с обхват: "Осъществяване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020"
Вид на поръчката: услуги
Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП
Прогнозна обща стойност: 400 000,00  лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-17-073/ 
Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

04.09.2017 г.
3,4  млн. лв. от фонд „Солидарност“ са вложени за възстановяване на щети в четири общини на област Враца

29.08.2017 г.


18.08.2017 г.

17.08.2017 г.
Проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г.

11.08.2017 г.

08.08.2017 г.
Протокол от Деветото заседание на КН на ОПРР 2014-2020

24.07.2017 г.


21.07.2017 г.

17.07.2017 г.

14. 07.2017 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 11.07.2017 г.

Публикувани са отговори отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, получени в периода 10.05.2017 - 12.07.2017 г.

ФМФИБ публикува доклад от пазарните консултации за ФГР


13.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-648/ 13.07.2017 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 г. за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0024 Лот 24 с бенефициент Агенция "Пътна инфраструктура"

10.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-643/10.07.2017 г. на РУО на ОПРР за прекратяване на процедурата по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение „Образователна инфраструктура“ с бенефициент община Асеновград

Публикувани са актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Пакет документи, Инструкция – част 1 и Инструкция – част 2 актуални към 10.07.2017 г.

07.07.2017 г.
Публикувани са отговори Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, получени в периода 10.05.2017 -06.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-637/07.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-592/28.06.2017 г.

06.07.2017г.
Публикувани са отговори Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, получени в периода 10.05.2017 -03.07.2017 г.

03.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-608/03.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-607/03.07.2017 г.

Последна промяна: 17 Октомври 2019 г. 11:19