Планиране и програмиране 2021-2027


10.09.2020 г.

Втори работен проект  на ОПРР 2021-2027, одобрен от Тематичната работна група

На проведеното на 09.09.2020 г. трето онлайн заседание на Тематичната работна група за разработване на новата програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. беше одобрен втори работен проект на Програмата. Работният проект ще бъде внесен за провеждане на официални преговори в ЕК в началото на месец октомври. 2020 г.

Бъдещата оперативна програма ще бъде с бюджет от над 3 млрд. лв. Тя ще съдържа три  приоритетни оси.

Първата ще е за градско развитие и в нея ще бъде съсредоточен 6% от ресурса за ЕФРР на национално ниво за проекти за градско развитие на десетте най-големи общини.

Втората ос е за интегрирано териториално развитие на регионите, в която попадат 40 общини, чиито градски центрове са с население над 15 000 души. Те ще изпълняват интегрирани териториални инвестиции. Допълващо ще имат достъп до финансиране от останалите оперативни програми и най-вече Програмата за развитие на селските райони, с което ще се постигне изпълнението на огледални дейности и допълняемост на мерките между градски и селски общини.

Третата приоритетна ос на програмата е за техническа помощ, откъдето ще се финансират дейности за повишаване на административния капацитет на местно и национално ниво.

Ключовият приоритет по първите две приоритетни оси е икономическото развитие на регионите. Средства ще се отпускат по проекти за модернизиране на образователната инфраструктура, развитие на индустриалните паркове и енергийната ефективност. Сред приоритетните области остават и модернизирането на градския транспорт, здравеопазването и рехабилитацията на пътната инфраструктура. Ще продължи и финансирането за развитие на туристическата и културна инфраструктура, ремонти на градската среда и социална инфраструктура.

Проект на ПРР 2021-2027 може да намерите тук.18.08.2020 г.

Покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие на регионите за планиране от ниво 2

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/

На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към Поканата: заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите.

Заявленията се подават в деловодството на МРРБ на адрес:
гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.


18.09.2020 г.

Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие на регионите за планиране от ниво 2

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg

На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към Поканата: заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите.


Работни проекти на  Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Работни варианти на ИТСР, които предстои да бъдат финализирани. Достъпни са и на eufunds.bg.


УО на ОПРР издава указания за идентифициране на проектни предложения за новия програмен период

Указания на УО на ОПРР за идентифициране на проектни предложения за новия програмен период 2021 - 2027 г

Пакет документи за подготовка и изпълнение на инвестиции за интегрирано териториално развитие по Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

13.05.2020 г.

Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г

Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 година е приета с Решение № 306 на Министерския съвет от 07 май 2020 г. (обн. ДВ. Бр.42 от 12 май).

Това е основният документ за регионално и пространствено развитие, който определя дългосрочните перспективи, цели и приоритети на държавната политика за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия и съответствието ѝ с другите секторни и хоризонтални политики. Актуализирането е обвързано и с новата Оперативна програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г., като определя териториалната основа за провеждане на държавната политика за регионално развитие, в т.ч. и със средства от европейските фондове.

В актуализираната концепция са отчетени действащите стратегически документи на международно равнище в областта на регионалното и пространственото развитие, Морския пространствен план на Република България и националните стратегически документи за развитие на секторните и хоризонталните политики.

Документът е публикуван и на официалната електронна страница на МРРБ, в раздел „Регионално развитие“, подраздел „Стратегическо планиране“, част „Документи“.26.03.2020 г.

Методически указания за изготвяне и прилагане на ПИРО и ИТСР за периода 2021-2027 г.

На основание влезлия в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (обн. ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г.), Министерството на регионалното развитие и благоустройството своевременно приведе в съответствие с приетите промени Методическите указания за разработване на документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие на регионално и общинско ниво за периода 2021-2027 г.

Актуализирани са следните два документа:

•          Методически  указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. – този документ замества утвърдените през 2019 г. Методически указания за разработване и прилагане на Общински планове за развитие и Интегрирани планове за градско и регионално развитие за периода 2021-2027 г.

•          Методически указания за изготвяне на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. – този документ замества утвърдените през 2019 г. Методически указания за изготвяне на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 по чл. 7в от Закона за регионалното развитие

Документите са утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и са публикувани на електронната страница на министерството в раздел „Регионално развитие“, подраздел „Стратегическо планиране“, част „Методически указания“, както и на интернет страницата на Оперативна програма „Региони в растеж“.


24.03.2020 г.

Проектите на ИТСР за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. са публикувани за обществено обсъждане

ИТРС са достъпни на официалната страница на МРРБ и www.strategy.bg.

Проектите на  Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. са публикувани за обществено обсъждане

ИТСР задават рамка за интегрирано пространствено развитие при отчитане на местния териториален потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие и отразяват съвременните тенденции в регионалната политика на Европейския съюз и на страната. Тези документи, изготвени по единна методология за шестте региона, ще се използват за определяне на приоритетите и зоните за интервенции и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г.

В рамките на обществените консултации могат да бъдат отправяни предложения за приоритетни интегрирани проекти в 6-те региона, които да помогнат за формиране на общата оценка на индикативния финансов ресурс.

Тези предложения трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да отчитат местните характеристики, потребности и ресурси;

2. Да отговарят на определените в ИТСР приоритети за развитие на съответния регион;

3. Да имат значение/въздействие върху социално-икономическото развитие на повече от една община/област;

4. Да допринасят за икономическото развитие на региона, в т.ч. за разкриване на нови работни места и подобряване на неговата конкурентоспособност, изграждане на необходимата техническа и бизнес инфраструктура;

5. Към икономическите компоненти на проектите, да бъдат интегрирани както социални, така и такива, свързани с околната среда и подобряването на качествата на атмосферния въздух и питейната вода, намаляването на енергийните разходи и генерираните отпадъци и др.;

6. Да са обсъждани в публични форуми и да са подкрепени от местните общности и бизнеса.
Материали от 1-во заседание на ТРГ за разработване на "Оперативна програма за развитие на регионите" 2021-2027 г.

На 15.11.2019 г. в Гранд Хотел София се проведе първото заседание на Тематичната работна група за разработване на новата ОП „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Представените материалите, както и протокол от заседанието може да намерите ТУК.
Социално-икономически анализ на районите в Република България – етап 2

В резултат от изпълнението на договор, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Национален център за териториално развитие ЕАД (НЦТР), е приет етап втори на разработения Социално-икономически анализ на районите в Република България. Основната цел на изготвения анализ е да послужи при разработването на Оперативна програма за регионално развитие и други програми финансирани със средства от ЕСИФ, Националната стратегия за регионално развитие на Република България, регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, Националната концепция за пространствено развитие и регионалните схеми за пространствено развитие на район от ниво 2 за периода след 2020 г.

Приложения:

Социално-икономически анализ на районите в Република България – Резюме

Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 1

Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 1 (приложения)

Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 2

Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 2 (приложения)

Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 3


ПОКАНА

ДО ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА УЧАСТВАТ В СЪСТАВА НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

В изпълнение на чл. 9, ал. 4 и т. 11 от Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 от Постановление № 142 от 07 юни 2019 г. на Министерския съвет за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) кани екологични организации за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г.

Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочената по-горе група и нейните представители трябва да отговарят на критериите по чл. 9, ал. 1 и 3 от ПМС № 142 от 07 юни 2019 г., а именно:

1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;

2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;

3. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;

4. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

5. да не членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел от посочената по-горе група може да подаде писмено заявление за участие до министъра на регионалното развитие и благоустройството по образеца съгласно Приложение 1 на адрес: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Към заявлението следва да се приложат следните документи:

а) документ за регистрация;

б) списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 9, ал. 1, т. 3 и 4 от ПМС № 142 от 07 юни 2019 г., както и документи, доказващи изпълнението им;

в) декларация по образец съгласно Приложение 2.

Всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел може да подаде само едно заявление.

Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочената по-горе група, които са подали в срока на поканата заявление по образец и отговарят на посочените критерии, ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат общо за групата един основен член и до трима резервни членове за участие в състава на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г. Всеки от определените основни и резервни членове трябва да отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 5 от ПМС № 142 от 07 юни 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Заявление за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичните работни групи за разработване на програмите, финансирани от фондовете за програмния период 2021-2027 г.;

Приложение 2 - Декларация по т. 5, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г.


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА УЧАСТВАТ В СЪСТАВА НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

В изпълнение на чл. 9, ал. 4 от Постановление № 142 от 07 юни 2019 г. на Министерския съвет за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г. и кани за участие в избора следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

• Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

• Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

• Екологични организации;

• Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;

• Организации, работещи в сферата на регионалното, териториалното или градското развитие.

Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи и техните представители трябва да отговарят на критериите по чл. 9, ал. 1 и 3 от ПМС № 142 от 07 юни 2019 г., а именно:

1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;

2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;

3. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;

4. да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

5. да не членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие до министъра на регионалното развитие и благоустройството по образеца съгласно Приложение 1 на адрес: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Към заявлението следва да се приложат следните документи:

а) документ за регистрация;

б) списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 9, ал. 1, т. 3 и 4 от ПМС № 142 от 07 юни 2019 г., както и документи, доказващи изпълнението им;

в) декларация по образец съгласно Приложение 2

 Всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел може да подаде само едно заявление.

Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от изброените по-горе групи, които са подали в срока на поканата заявление по образец и отговарят на посочените критерии, ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за участие в състава на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г. Всеки от определените основни и резервни членове трябва да отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 5 от ПМС № 142 от 07 юни 2019 г.

 ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение 1 - Заявление за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичните работни групи за разработване на програмите, финансирани от фондовете за програмния период 2021-2027 г.;

2. Приложение 2 - Декларация по т. 5, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г.


1. Със Заповед № РД-02-36-701 от 04.06.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г.

Методическите указания имат за цел определяне на унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на областните стратегии за развитие (ОСР). Областната стратегия за развитие е важна част от системата за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие и се разработва в контекста на актуалното социално-икономическо състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие при съобразяване с нормативната и институционалната среда за нейното прилагане, наблюдение и оценка.

2. Със Заповед № РД-02-36-701 от 04.06.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Методически указания за изготвяне на регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области) за периода 2021-2027 г.

Методическите указания имат за цел да дадат практически изпълними насоки за унифицирана процедура за изготвяне, приемане и прилагане на Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ново 3 (област) (РСПР). РСПР се разработват като стратегически документи, които определят дългосрочните цели и перспективи за устойчиво пространствено развитие на територията на областите от ниво 3 и връзките им с области в рамките на района от ниво 2 и в съседни райони в страната и в съседни държави.


3. Със Заповед № РД-02-36-701 от 04.06.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Методическите указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (РПР) отчитат новите подходи в прилагането на регионалната политика в страната, в т.ч. и предложенията за промяна в системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, както и интегрират по подходящ начин насоките на политиката за регионално развитие и сближаване след 2020 г.

Изготвянето и изпълнението на РПР следва да отчита, както спецификите и потенциалите на съответния район от ниво 2, така и общите нови стратегически направления и изисквания във връзка с планирането и програмирането на регионалното развитие след 2020 г., в т.ч. целите и инструментите на кохезионната политика на ЕС, на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, и на интегрираната морска политика на ЕС.

 Социално-икономически анализ на районите в Република България

      В резултат от изпълнението на Договор № РД-02-37-76/30.07.2018Г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоусторйството (МРРБ) и Национален център за териториално развитие ЕАД (НЦТР), е разработен Социално-икономически анализ на районите в Република България с основна цел да послужи като основна база в процесите на планиране и програмиране на следващия програмен период 2021-2027 г. в областта на регионалното развитие.

Приложения:

Социално-икономически анализ на районите в Република България – Резюме

Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 1

Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 1 (приложения)

Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 2

Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 2 (приложения)

Социално-икономически анализ на районите в Република България – част 3

 

Последна промяна: 10 Септември 2020 г. 17:53