Планиране и програмиране 2021-2027
24.11.2021 г.
Социално – икономически анализ на районите в България


30.06.2021 г.
Становище по Доклад за екологична оценка на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.

Становище по ЕО № 2-2/2021 г. за Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.

05.05.2021 г.
Актуализиран проект на „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.17.03.2021 г.
Във връзка с напредване на процеса по програмиране на програмния период 2021-2027 г. и подготовката на финална версия на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане на проекта на ПРР 2021-2027 г., което ще се проведе на 9 април 2021 г. от 11:00 часа. Обсъждането ще бъде проведено дистанционно през приложението WebEx в реално време.

Пълният текст на проекта на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., както и нейно резюме под формата на брошура, в което е представена в систематизиран и обобщен вид най-важната информация за планираното изпълнение на програмата, можете да намерите прикачени.

Желаещите да вземат участие в общественото обсъждане следва да изпратят следната информация: три имена, електронна поща и институция/организация, която представляват (в случай, че представляват такава) в срок до 2 април 2021 г. на следните електронни пощи:
  • Nedyalka.ilkova@mrrb.government.bg
  • yoanna.kazakova@mrrb.government.bg

След изтичане на посочения краен срок, заявилите желание за участие в събитието ще получат детайлите за включване в WebEx срещата на посочените от тях електронни пощи.   

В допълнение, в изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви уведомявам, че от днес проектът на ПРР 2021-2027 е качен за обществени консултации на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/,  на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, както и на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.bg.

Коментари и становища по публикувания проект на програмата можете да представяте в срок до 19 април 2021 г. на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес oprd@mrrb.government.bg.


15.02.2021 г.

Във връзка с реализацията на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) 2021-2027 и за изпълнение на функциите на териториалните органи по програмата е разработен пакет документи, включващ Указания, Инструкции, Правила и образци на документи за работа през новия програмен период. Част от пакета с документи са:
„Инструкция за структуриране на звената и Комитетите за подбор в общините по приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027“;
„Указания относно изискванията за осигуряването на публичност към общините по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.“;

11.02.2021 г.

Трети проект на  „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. 

ЗАГЛАВИЕ: Тематичната работна група одобри третия проект на  „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.

КРАТКО РЕЗЮМЕ/ПОД ЗАГЛАВИЕ/: Одобреният работен проект на новата програма е изпратен за консултации с Европейската комисия на 26.01.2021 г.
Публикуван е трети проект на „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. 
Одобреният трети работен проект от Тематичната работна група (ТРГ) на новата програма „Програма за развитие на регионите“(ПРР) за периода 2021-2027 г. е изпратен за консултации с Европейската комисия на 26.01.2021 г.

Трети проект на  „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. 

Тематичната работна група одобри третия проект на  „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.
Одобреният работен проект на новата програма е изпратен за консултации с Европейската комисия на 26.01.2021 г.


Трети проект на  „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. 

ЗАГЛАВИЕ: Тематичната работна група одобри третия проект на  „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.

КРАТКО РЕЗЮМЕ/ПОД ЗАГЛАВИЕ/: Одобреният работен проект на новата програма е изпратен за консултации с Европейската комисия на 26.01.2021 г.
Трети проект на ПРР за периода 2021-2027 г.  може да намерите ТУКМатериали от 4-то заседание на Тематична работна група (ТРГ) за разработване на "Програма за развитие на регионите" 2021-2027 г.
На 20.01.2021 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе четвъртото заседание на Тематичната работна група за разработване на новата „Програма за развитие на регионите“ 2021-2027. 

Представените материали може да намерите ТУК. (файлове с наименование „PDR_ver.3__TWG_PDR_4rd_01.2021“ и „Презентация ДЕО_ПРР“)

Протокол от заседанието може да намерите ТУК. (файлове с наименование „Протокол 4-то заседание на ТРГ_20.01.2021“ и „Приложение - списък участници“)

На 20.01.2021 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе четвъртото заседание на Тематичната работна група за разработване на новата „Програма за развитие на регионите“ 2021-2027. 

Представените материали може да намерите ТУК. (файлове с наименование „PDR_ver.3__TWG_PDR_4rd_01.2021“ и „Презентация ДЕО_ПРР“)

Протокол от заседанието може да намерите ТУК. (файлове с наименование „Протокол 4-то заседание на ТРГ_20.01.2021“ и „Приложение - списък участници“)


На 20.01.2021 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе четвъртото заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на новата „Програма за развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027. 

 - Представените материали може да намерите ТУК

 - Протокол от 4-то заседание може да намерите ТУК


31.12.2020 г.

УО на ОПРР 2014-2020 г. публикува Процедурен Наръчник за провеждане на мерките за информация и комуникация, медиация и обществени консултации на РСР при запознаването на общността с интегрирания териториален подход за програмен период 2021-2027 г.

Процедурен Наръчник за провеждане на мерките за информация и комуникация, медиация и обществени консултации на РСР при запознаването на общността с интегрирания териториален подход за програмен период 2021-2027 г. 

- Приложение 1- obrazec ИС на РСР.doc03.11.2020 г.29.10.2020 г.

23.10.2020 г.
Експерти ще отговарят на въпроси и ще подпомагат бенефициентите по новата Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ в интернет


Експерти от Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" (ГД СППРР) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще отговарят на въпроси и ще подпомагат потенциалните бенефициенти на новата Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ чрез оналайн платформа. От 23.10.2020 г. на Единния информационен портал www.eufunds.bg, в меню ОП „Региони в растеж“, подменю „ИТИ 2021-2027“ е дадена възможност на всички заинтересовани страни да задават своите въпроси съобразно етапа, който касае подготовката или изпълнението на Интегрирана териториална инвестиция. (линк към секцията: https://www.eufunds.bg/bg/oprd/accordion/894)

Тя ще бъде основа за изпълнение на проекти с европейско финансиране от програмата през новия програмен период.

Отговорите на изпратените въпроси ще се публикуват в срок до 3 работни дни от тяхното получаване.

Припомняме, че подготовката, организацията, координацията и изпълнението на дейности по програмата през следващия програмен период са възложени на ГД СППРР, която ще бъде Управляващ орган на програмата.

Съгласно промените в Закона за регионално развитие, на дирекцията са възложени и нови задължения, които включват координация на изпълнението на подхода за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в т.ч. на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

За да се обезпечи ефективното изпълнение на всички функции свързани с прилагането на регионалния подход за инвестиции, в ГД СППРР е създадено координационно звено, „Координация и оценка“, което ще съдейства на всички заинтересовани страни в процеса по комуникация.
21.10.2020 г.

15.10.2020 г.

Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на програма „Развитие на регионите“ 2021 -2027 г.

Информираме Ви, че в изпълнение на чл.19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще проведе консултации с обществеността по изготвено задание за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на проекта на програма  „Развитие на регионите“ (ПРР 2021 – 2027 г.).

Програмата попада в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е предмет на задължителна екологична оценка.

Съгласно чл. 19 а от НУРИЕОПП, е изготвено Задание за обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка на ПРР (2021 – 2027 г.)

Информация за възложителя
– Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19;
Лице за контакт: Димчо Димов - и.д. началник отдел “Координация и оценка“, ГД СППРР, МРРБ

тел: 02/94 05 653;

e-mail адрес: DDimov@mrrb.government.bg
 
Основание за изготвяне на програмата
Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021 – 2027 г. е разработена в съответствие с член 22 от проекта на Регламента за общоприложими разпоредби (РОР). Програмата ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, включително интегрирани териториални инвестиции, с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни и подхода за интегрирано териториално развитие.

Основната цел на ПРР за периода 2021-2027 г., и в частност на политиката на регионалното развитие в България, е да създаде жизнени, икономически силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на между- и вътрешнорегионалните различия.

Период на действие и етапи на изпълнение на Програма
ПРР е изготвена за периода 2021-2027 г. с допустимост на разходите между 01.01.2021 г. и 31.12.2027 г.

Териториален обхват
Териториалният обхват на ПРР 2021-2027 г. е национален. В обхвата на ПРР 2021-2027 г. попадат всички градски общини на територията на Република България.

Срок за изразяване на становища: 7 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Начин за изразяване на становищата: Вашите коментари и становища по заданието за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка можете да представяте в срок до 22.10.2020 г.  на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес: oprd@mrrb.government.bg.

Заданието и схемата са достъпни на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg.


12.10.2020 г.
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор и ЮЛНЦ за включване в състава на РСР на Северозападен регион

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора еднократна процедура за избор на представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които да бъдат включени в състава на РСР на СЗР. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/.

На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към поканата: Заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите.12.10.2020 г.
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор за включване в състава на РСР на Северен централен регион

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора еднократна процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на РСР на СЦР. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/.

На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към поканата: Заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите.


12.10.2020 г.
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор за включване в състава на РСР на Югозападен регион 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора еднократна процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на РСР на ЮЗР. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/.
На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към поканата: Заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора еднократна процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на РСР на ЮЗР. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/
На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към поканата: Заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите:


Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на Регионален съвет за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2

Наименование на документ 2: 
Образец на заявление

Наименование на документ 3: 
Документи за информация
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора еднократна процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на РСР на ЮЗР. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/.
На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към поканата: Заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора еднократна процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на РСР на ЮЗР. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/.
На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към поканата: Заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите


12.10.2020 г.
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор и ЮЛНЦ за включване в състава на РСР на Североизточен регион

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира втора еднократна процедура за избор на представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които да бъдат включени в състава на РСР на СИР. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/.

На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към поканата: Заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите.

 


07.10.2020 г.
Материали от 3-то заседание на ТРГ за разработване на "Програма за развитие на регионите" 2021-2027 г.

На 09.09.2020 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе третото заседание на Тематичната работна група за разработване на новата „Програма за развитие на регионите“ 2021-2027.

Представените материали може да намерите на следните електронни адреси:


Протокол от заседанието може да намерите ТУК.


30.09.2020 г.
Първи преработен и актуализиран доклад за Социално-икономическия анализ на регионите за планиране от ниво 2 в Република България

Актуализиран Социално-икономически анализ на районите в Република България - част 1

Актуализиран Социално-икономически анализ на районите в Република България - част 2.1

Актуализиран Социално-икономически анализ на районите в Република България - част 2.2

Актуализиран Социално-икономически анализ на районите в Република България - част 3


10.09.2020 г.
Втори работен проект  на ОПРР 2021-2027, одобрен от Тематичната работна група

На проведеното на 09.09.2020 г. трето онлайн заседание на Тематичната работна група за разработване на новата програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. беше одобрен втори работен проект на Програмата. Работният проект ще бъде внесен за провеждане на официални преговори в ЕК в началото на месец октомври. 2020 г.

Бъдещата оперативна програма ще бъде с бюджет от над 3 млрд. лв. Тя ще съдържа три  приоритетни оси.

Първата ще е за градско развитие и в нея ще бъде съсредоточен 6% от ресурса за ЕФРР на национално ниво за проекти за градско развитие на десетте най-големи общини.

Втората ос е за интегрирано териториално развитие на регионите, в която попадат 40 общини, чиито градски центрове са с население над 15 000 души. Те ще изпълняват интегрирани териториални инвестиции. Допълващо ще имат достъп до финансиране от останалите оперативни програми и най-вече Програмата за развитие на селските райони, с което ще се постигне изпълнението на огледални дейности и допълняемост на мерките между градски и селски общини.

Третата приоритетна ос на програмата е за техническа помощ, откъдето ще се финансират дейности за повишаване на административния капацитет на местно и национално ниво.

Ключовият приоритет по първите две приоритетни оси е икономическото развитие на регионите. Средства ще се отпускат по проекти за модернизиране на образователната инфраструктура, развитие на индустриалните паркове и енергийната ефективност. Сред приоритетните области остават и модернизирането на градския транспорт, здравеопазването и рехабилитацията на пътната инфраструктура. Ще продължи и финансирането за развитие на туристическата и културна инфраструктура, ремонти на градската среда и социална инфраструктура.

Проект на ПРР 2021-2027 може да намерите тук.18.08.2020 г.

Покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие на регионите за планиране от ниво 2

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/

На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към Поканата: заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите.

Заявленията се подават в деловодството на МРРБ на адрес:
гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.


18.09.2020 г.

Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие на регионите за планиране от ниво 2

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие. Поканата е достъпна и на електронната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg

На този етап от процедурата се попълва Приложение 1 към Поканата: заявление за участие. Останалите документи са за информация на кандидатстващите. 


Работни проекти на  Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.


Последна промяна: 09 Декември 2021 г. 13:16