Индикативни програми 2014-2020
Обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”
09.07.2015
24.07.2015

В изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/, Управляващият орган на ОПРР на публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Конкретни бенефициенти са 28 общини на малки градове - опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система, а общият бюджет на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 207 млн. лева.

По процедурата ще се подкрепя изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност за постигане на най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор и в обществените сгради - административни сгради на държавната и общинската администрация и в общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура. В жилищния сектор допустими ще бъдат интервенции върху еднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици, които получават помощи от държавата или общината, и многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради, проектирани преди 26.04.1999 г., както и върху многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване и публикуваната документация могат да се изпращат в срок до 23.07.2015 (четвъртък) включително на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg

Документите са публикувани на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Предстоящи схеми 2014-2020.Обратно към Предстоящи схеми