Индикативни програми 2014-2020
Обсъждане на проект на Указания по „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“
10.07.2015
24.07.2015

Обсъждане на проект на Указания по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) с наименование „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020

 

На основание чл. 13, ал. 4 от ПМС №107/20.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г., Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/ публикува за обсъждане проект на Указания по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) с наименование „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“ и финансов план към нея.

Конкретни бенефициенти по процедурата на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия са общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

Цел на процедурата е да подобри административния капацитет на  градовете за подкрепа по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г. с оглед изпълнение на техните функции и задължения в качеството им на:

  • Местни органи, отговорни за изпълнението на стратегии за устойчиво градско развитие („градски органи”, съгласно чл. 7, т. 4 от Регламент (ЕС) 1301/2013);
  • Междинни звена съгласно чл.123 (6) от Регламент (ЕС) №1303/2013;
  • Конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.;

 По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на бюджетната линия, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

 Предложения и коментари по проекта на Указания за кандидатстване за „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“ и финансов план към нея, могат да се изпращат в срок до 23.07.2015 (включително) на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bgОбратно към Предстоящи схеми