Актуални схеми
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
10.07.2015
31.12.2023

08.08.2016 г. Изменени са Насоките за кандидатстване за предоставяне на БФП по отношение на образците на административен договор и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020 г. по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Промяната е във връзка с приемането на поднормативна уредба към ЗУСЕСИФ и утвърдени нови образци на административен договор за предоставяне на БФП по отделните обявени процедури и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020.

02.06.2016 г. Изменени са Насоките за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Решението за изменение е взето на петото заседание на КН на ОПРР 2014-2020, на което са одобрени ревизирани критерии за оценка на неголеми проекти в рамките на Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ и е взето решение за включване на голям проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. В допълнение са направени уточнения относно изисканите документи по инвестиционен приоритет „Градска среда“ вследствие на получени въпроси на сайта на ОПРР.


Съгласно чл. 123 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. УО на ОПРР определи за Междинни звена общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, като им делегира права за избор на операции съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) №1301/2013 и по-специално подбора на проектите за финансиране от Инвестиционната програма по настоящата процедура.

18.04.2016 г. Удължен е междинния срок за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014- 2020” от 31.05.2016 г. на 31.07.2016 г., Управляващият орган на ОПРР измени Насоките за кандидатстване. Промяната е отразена на заглавната страница на Насоките и в т. 5.5.1. „Краен срок за кандидатстване с проектни предложения”.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на Инвестиционна програма и проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Приложение: Актуализирани указания за електронно попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в ИСУН 2020

28.09.2015 г. Изменени са Насоките за кандидатстване и някои от приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Измененията се налагат с цел привеждане на Насоките в пълно съответствие с правилата в областта на държавните помощи и улеснение на бенефициентите при определяне на приложимите режими.


 10.07.2015 г. Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.


Обратно към Актуални схеми