Неактуални схеми
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”
14.08.2015
31.12.2021

26.08.2022 г. Изменени са Указанията по процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“, както следва:

28.07.2020 г. Изменени са Указанията по процедура BG16RFOP001-8.002, както следва:07.10.2019 г.
Изменени са Насоки за кандидатсване, както следва:
 


06.03.2019 г. Изменени са Насоки за кандидатсване, както следва:


18.02.2019 г. Изменени са насоки за кандидатсване, както следва:


12.12.2018 г.
Изменени са насоки за кандидатсване, както следва:

31.01.2018 г. Изменени са указанията за директно предоставяне на БФП по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“, както следва:


Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”.

Целта на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подпомогне Управляващия орган  на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г.  за осъществяване на функции по управление и изпълнение на програмата.

Конкретен бенефициент по процедурата е Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 Бюджетните линии могат да бъдат подавани текущо, тъй като съгласно указанията по процедурата няма определен краен срок за кандидатстване.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на бюджетната линия (финансов план), което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.


Обратно към Приключили схеми